ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 31ης/4.12.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα: Διαδικασία με διαπραγματεύσεις χωρίς προηγούμενη δημοσίευση αριθ. 508006/15.10.2020 για την προμήθεια Τριφασικών Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Διανομής.

Επικύρωση των αποτελεσμάτων της πιο πάνω διαδικασίας και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε

  1. την επικύρωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας με διαπραγματεύσεις, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση αριθ. 508006/15.10.2020 για προμήθεια επτά (7) ειδών Τριφασικών Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Διανομής,
  2. την ανάδειξη του οικονομικού φορέα TOSHIBA Asia Pacific Pte Ltd ως προσωρινού αναδόχου στην ανωτέρω διαδικασία αριθ. 508006/15.10.2020 για την προμήθεια Τριφασικών Μετασχηματιστών Διανομής και συγκεκριμένα για τα είδη Α1, Α2, Β1, Β2, Β3, Γ1 και Γ2, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος ύψους € 14.943.810,00, για παράδοση των υλικών στις Περιφερειακές αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., μέχρι 30.6.2021, επί αυτοκινήτου του αναδόχου.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 502002/19.6.2020 για την προμήθεια καλωδίων με ειδική αντίδραση στη φωτιά.

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβουλίου ενέκρινε

  1. την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. 502002/19.6.2020 για την προμήθεια καλωδίων με ειδική αντίδραση στη φωτιά και
  2. την ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων των οικονομικών φορέων:
  • ΝΕΧΑΝΣ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕΕ για τα τρία (3) είδη καλωδίων με ειδική αντίδραση στη φωτιά ως ακολούθως:

Είδος 1: 59.000 μέτρα υπόγειου καλωδίου Μ.Τ. Ευρωκλάσης Dca-s2, d2, a2 ως προς την αντίδραση στη φωτιά, έναντι συνολικού τιμήματος € 1.059.935,00 (πλέον Φ.Π.Α.)

Είδος 2: 16.000 μέτρα μονοπολικού καλωδίου αλουμινίου Μ.Τ. Ευρωκλάσης Dca-s2, d2, a2 ως προς την αντίδραση στη φωτιά, έναντι συνολικού τιμήματος € 78.208,00 (πλέον Φ.Π.Α.)

Είδος 3: 75.200 μέτρων υπογείου καλωδίου X.T. Ευρωκλάσης Dca-s2, d2, a2 ως προς την αντίδραση στη φωτιά, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 743.201,60 (πλέον Φ.Π.Α.)

Το συνολικό τίμημα και για τα τρία (3) είδη ανέρχεται σε € 1.881.344,60 (πλέον Φ.Π.Α.).

  • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ για τα δύο (2) είδη καλωδίων με ειδική αντίδραση στη φωτιά ως ακολούθως:

Είδος 4: 90.000 μέτρα μονοπολικού καλωδίου  χαλκού Χ.Τ. Ευρωκλάσης Dca-s2, d2, a2 ως προς την αντίδραση στη φωτιά, διατομής 150mm2, έναντι συνολικού τιμήματος € 1.063.800,00 (πλέον Φ.Π.Α.)

Είδος 5: 91.000 μέτρα μονοπολικού καλωδίου  χαλκού Χ.Τ. Ευρωκλάσης Dca-s2, d2, a2 ως προς την αντίδραση στη φωτιά, διατομής 300mm2, έναντι συνολικού τιμήματος € 2.140.320,00 (πλέον Φ.Π.Α.)

Το συνολικό τίμημα και για τα δύο (2) είδη ανέρχεται σε € 3.204.120,00 (πλέον Φ.Π.Α.).

Το συνολικό τίμημα ανάθεσης στους προσωρινούς αναδόχους ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ και ΝΕΧΑΝΣ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕΕ ανέρχεται σε € 5.085.464,60 (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση των υλικών στις Περιφερειακές αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  επάνω σε αυτοκίνητο των αναδόχων.

-------------------------------------------------------