ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 20ης/16.11.2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 501509/26.2.2016 για την προμήθεια ανεμπότιστων ξύλινων βραχιόνων.
- Μείωση των ποσοτήτων των ειδών του πιο πάνω διαγωνισμού.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της προμήθειας των υπόλοιπων ποσοτήτων των ειδών αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε:

1. τη μείωση των ποσοτήτων των δύο (2) ειδών ανεμπότιστων ξύλινων βραχιόνων του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία αριθ. 501509/26.02.2016, σε εφαρμογή σχετικού όρου της διακήρυξης, λόγω μεταβολής των αναγκών, ως εξής :
• Είδος 1 : μείωση κατά 30%, ήτοι κατά 24.480τεμ
• Είδος 2 : μείωση κατά 20%, ήτοι κατά 4.080τεμ

Η συνολική προϋπολογισμένη αξία των παραπάνω ποσοτήτων ανεμπότιστων ξύλινων βραχιόνων ανέρχεται σε € 277.440,00.

2. την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία αριθ. 501509/26.02.2016 για την προμήθεια ανεμπότιστων ξύλινων βραχιόνων και την ανάθεση της προμήθειας των ποσοτήτων των ειδών 1 & 2 (όπως διαμορφώθηκαν μετά τη μείωση) στους παρακάτω, ανά είδος, τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες οίκους, ως ακολούθως :
- Στον οίκο Ι. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. : 23.000 τεμ. ανεμπότιστων ξύλινων βραχιόνων του είδους 1 και 16.320 τεμ. ανεμπότιστων ξύλινων βραχιόνων του είδους 2, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 482.140,00 (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση των υλικών στα συνεργαζόμενα με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. εμποτιστήρια επάνω σε αυτοκίνητο του προμηθευτή.
- Στον οίκο ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : 8.000 τεμ. ανεμπότιστων ξύλινων βραχιόνων του είδους 1, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 80.400,00 (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση των υλικών στα συνεργαζόμενα με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. εμποτιστήρια επάνω σε αυτοκίνητο του προμηθευτή.
- Στον οίκο ΧΛΙΑΠΑΣ Α.Ε. : 8.200 τεμ. ανεμπότιστων ξύλινων βραχιόνων του είδους 1, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 82.820,00 (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση των υλικών στα συνεργαζόμενα με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. εμποτιστήρια επάνω σε αυτοκίνητο του προμηθευτή.
- Στον οίκο ΞΥΛΕΙΑ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΚΕ : 10.000 τεμ. ανεμπότιστων ξύλινων βραχιόνων του είδους 1, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 102.000,00 (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση των υλικών στα συνεργαζόμενα με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. εμποτιστήρια επάνω σε αυτοκίνητο του προμηθευτή.
- Στον οίκο ΣΤΡ. ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ : 5.602τεμ. ανεμπότιστων ξύλινων βραχιόνων του είδους 1, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 58.260,80 (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση των υλικών στα συνεργαζόμενα με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. εμποτιστήρια επάνω σε αυτοκίνητο του προμηθευτή.
- Στον οίκο ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΑΒΕΕ : 2.318τεμ. ανεμπότιστων ξύλινων βραχιόνων του είδους 1, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 22.948,20 (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση των υλικών στα συνεργαζόμενα με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. εμποτιστήρια επάνω σε αυτοκίνητο του προμηθευτή.

Η συνολική αξία των παραπάνω αναθέσεων ανέρχεται σε € 828.569,00 (πλέον Φ.Π.Α.).

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 507603/23.11.2016 για την προμήθεια Περιφερειακών Μονάδων Ελέγχου (RTU) Τύπου I & II.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 507603/23.11.2016 και την ανάθεση της προμήθειας Περιφερειακών Μονάδων Ελέγχου (RTU) Τύπου Ι & ΙΙ στον Οίκο PROTASIS A.E., έναντι συνολικού τιμήματος € 818.901,25, για παράδοση του υλικού ΕΛΕΥΘΕΡΟ στην Αποθήκη Καλλιστήρι (1028) της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στον Ασπρόπυργο Αττικής, επάνω σε αυτοκίνητο του προμηθευτή.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 508601/9.12.2016 για την προμήθεια Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Τάσεως Μ.Τ. και Εντάσεως Μ.Τ.
– Αναστολή λήψης απόφασης ως προς την επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και την ανάθεση της προμήθειας Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Τάσεως Μ.Τ.
– Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της προμήθειας Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Εντάσεως Μ.Τ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 508601/09.12.2016 και

• την ανάθεση των ειδών 2, 3, 4 και 5, Μ/Σ Εντάσεως Μ.Τ. στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη οίκο TWB A.E., έναντι συνολικού τιμήματος € 289.156,00 (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση των υλικών ΕΛΕΥΘΕΡΑ στην Αποθήκη ΔΔ ΡΟΥΦ (7001) της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., επί αυτοκινήτου του προμηθευτή
• την αναστολή λήψης απόφασης για το είδος 1 (Μ/Σ Tάσης) μέχρι τη λήψη απάντησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με τον εάν η Δημοκρατία της Ινδίας, εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 49 του πδ. 59/2007, προκειμένου στη συνέχεια να προσδιορισθεί ο μειοδότης στο υπόψη είδος.
• την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Επιχειρησιακών Λειτουργιών να εγκρίνει την ανάθεση για το είδος 1 του διαγωνισμού, στον μειοδότη οίκο που θα αναδειχθεί με βάση την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

-----------------------------------------------------------------