ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 3ης/9.2.2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Έγκριση τροποποίησης συμφωνητικού μίσθωσης του ακινήτου επί της Λεωφόρου Συγγρού 98-100 στην Αθήνα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση του από 19.4.2012 Συμφωνητικού μισθώσεως του ακινήτου επί της Λ. Συγγρού 98 - 100 στην Αθήνα, τροποποιώντας τους όρους του ως προς το καταβαλλόμενο μηνιαίο μίσθωμα που θα ανέρχεται στο ποσό των 21.000 ευρώ και θα καταβληθεί από 19.4.2016, καθώς και τη διάρκεια της μίσθωσης που ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του Συμφωνητικού τροποποίησης της μίσθωσης.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 507504/17.12.2015 για την προμήθεια διακοπτών 24kV υπαίθριου τύπου.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. 507504/17.12.2015 και την ανάθεση της προμήθειας Διακοπτών 24kV, υπαίθριου τύπου, στο μειοδότη Οίκο «SIEMENS S.P.A.», με συνολικό σταθερό τίμημα 764.878,02 ευρώ, για παράδοση στη 1028 Αποθήκη της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στο Καλιστήρι (Λεωφ. Νάτο 20, στον Ασπρόπυργο Αττικής), επάνω σε αυτοκίνητό του.
Η παραπάνω ανάθεση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αριθ. 507504, την προσφορά του Οίκου και τη σχετική αλληλογραφία.

-----------------------------------------------------------------