ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 7ης/6.4.2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης χρήσης 2016.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για την περίοδο 01/01/2016 έως 31/12/2016, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και περιλαμβάνει:

1. τις οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν τα εξής:
• Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως
• Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων
• Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
• Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
• Κατάσταση Ταμειακών Ροών

2. τις σημειώσεις που συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους

3. τις Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές καταστάσεις (ως προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων) για την εν λόγω περίοδο στις οποίες περιλαμβάνονται Ισολογισμοί και Αποτελέσματα Χρήσεως για τις τρεις (3) δραστηριότητες α) Διαχείριση Δικτύου β) Διαχείριση Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων και γ) Λοιπές Δραστηριότητες

4. την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Έγκριση ρυθμίσεων υπηρεσιακών μετακινήσεων προσωπικού της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. εντός και εκτός της επικράτειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση των ρυθμίσεων σχετικά με την καταβολή της Ημερήσιας Αποζημίωσης Εκτός Έδρας στις υπηρεσιακές μετακινήσεις εντός και εκτός της επικράτειας.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Έγκριση νέων πρότυπων τευχών για την επιλογή αναδόχων συμβάσεων προμηθειών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση νέων πρότυπων τευχών για την επιλογή αναδόχων συμβάσεων προμηθειών.

-----------------------------------------------------------------