ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 5ης/9.3.2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΚΣΔ-160/2180474/11.3.2008 με την Εταιρία ΑΒΒ Α.Ε. για την εκτέλεση του Έργου: «Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση του Κέντρου Διανομής 150 kV/MT Κλειστού Τύπου GIS Ρόδου».
Διευθέτηση αυθαίρετων και λοιπές ρυθμίσεις για την ομαλή εξέλιξη του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε :

1. την εξουσιοδότηση του Διευθυντή της Περιοχής Ρόδου της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών για την εκπροσώπηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σε κάθε θέμα που αφορά στην Αίτηση-Δήλωση αποδοχής των προστίμων ανέγερσης και διατήρησης, εντός των 30 ημερών από τις 16.2.2017, ημερομηνία τοιχοκόλλησης της με αριθ. 4/2017 Έκθεσης Αυτοψίας της Υπηρεσίας Δόμησης Ρόδου, όπως και σε οποιεσδήποτε ενέργειες προς τις Υπηρεσίες και Φορείς της Ρόδου απαιτηθούν, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου,

2. την άμεση καθαίρεση των αυθαίρετων κατασκευών,

3. την άμεση καταβολή των προστίμων με μείωση 30%, βάσει του Ν. 2300/1995. Μετά την εφαρμογή της ανωτέρω μείωσης, το πρόστιμο ανέγερσης ανέρχεται στις 111.568,80 ευρώ και το πρόστιμο διατήρησης ανέρχεται στις 5.578,44 ευρώ, εφόσον δεν υπάρξουν τυχόν διορθώσεις της Υπηρεσίας Δόμησης.


-----------------------------------------------------------------