ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 1ης/12.1.2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΔ-207/21.10.2015 για την εκτέλεση του Έργου: «Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων».
Εκδίκαση προδικαστικής προσφυγής της Ένωσης Εταιριών ΟΤΕ-INTRAKAT-INTRASOFT INTERNATIONAL κατά του πρακτικού οικονομικής αξιολόγησης του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής της Ένωσης Εταιριών OTE-INTRAKAT-INTRASOFT INTERNATIONAL κατά του πρακτικού οικονομικής αξιολόγησης του διαγωνισμού αριθ. ΔΔ-207/21.10.2015 για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του Έργου: «Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων».

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 513501/29.3.2016 για την εκποίηση συγκεντρικών καλωδίων Cu.
Εκδίκαση ένστασης της Εταιρίας «ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Α.Β.Ε.Ε» κατά της απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 644/8.9.2016 για τη ματαίωση της εκποίησης των ειδών 1, 4 και 6 του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την απόρριψη της ένστασης της Εταιρίας «ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Α.Β.Ε.Ε», διότι η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να ματαιώσει μέρος ή το σύνολο της διακηρυχθείσας ποσότητας (δηλαδή την εκποίηση ενός η όλων των ειδών της διακήρυξης), εφόσον κατά την κρίση της προκύπτει ότι το αποτέλεσμα είναι μη ικανοποιητικό.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 507401/21.1.2015 για την προμήθεια συνεπτυγμένων υπαίθριων Υ/Σ Διανομής, ισχύος 630kVA, χωρίς Μ/Σ, τηκτών ασφαλειών 24kV και μονάδων Μ.Τ.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. 507401/21.1.2015 και την ανάθεση της προμήθειας Συνεπτυγμένων υπαίθριων Υ/Σ Διανομής ισχύος 630 kVA, χωρίς Μ/Σ, τηκτών ασφαλειών 24kV και μονάδων Μ.Τ. στο μειοδότη Οίκο «ΣΤΑΛΚΟ Α.Β.Ε.», με συνολικό σταθερό τίμημα ύψους 1.021.450,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση σε καθορισμένες Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., επάνω σε αυτοκίνητό του.

Η παραπάνω ανάθεση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού αριθ. 507401/21.1.2015, την προσφορά του υπόψη Οίκου και τη σχετική αλληλογραφία.

-----------------------------------------------------------------