ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 11ης/15.6.2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 501702/13.4.2017 για την προμήθεια φυγοκεντρικών τσιμεντόστυλων.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Τo Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε για το διαγωνισμό με αριθ. 501702/13.4.2017 με κλειστή διαδικασία την επικύρωση των αποτελεσμάτων του υπόψη διαγωνισμού και την ανάθεση 1.572 τεμαχίων φυγοκεντρικών τσιμεντόστυλων στον Oίκο PRECONSTRUCTA AEBTE, έναντι συνολικού τιμήματος € 914.516,00 (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση στην Αποθήκη του, επάνω σε αυτοκίνητο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 501602/7.6.2016 για την προμήθεια μονωτήρων κώδωνα και επιτόνου.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβουλίου ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία αριθ. 501602/07.06.2016 και την ανάθεση της προμήθειας 80.000 τεμαχίων μονωτήρων επιτόνου (Είδος 1), 160.000 τεμαχίων μονωτήρων Μ.Τ. τύπου κώδωνα 20 KV μήκους ερπυσμού 43 εκ. (Είδος 2) και 14.400 τεμαχίων μονωτήρων Μ.Τ. τύπου κώδωνα 20 KV μήκους ερπυσμού 61 εκ. (Είδος 3) στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό Oίκο ΒΗΜΑΡ Ι.Κ.Ε., έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 1.331.520,00 (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση των υλικών στις καθορισμένες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της διακήρυξης Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., επάνω σε αυτοκίνητο του προμηθευτή.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5101012/3.8.2012 και Συμπληρώματα Νο 1/5.7.2013 & Νο 2/16.6.2014 αυτής με τον Οίκο ΑΒΒ Α.Ε. για την προμήθεια Τριφασικών Μ/Σ και ανταλλακτικών αυτών.
Τροποποίηση του Πίνακα Ανταλλακτικών και αλλαγή του χρόνου παράδοσης υλικών της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μείωση της ποσότητας των υλικών, με αντίστοιχη τροποποίηση του σχετικού Πίνακα Ανταλλακτικών της Σύμβασης και την διαγραφή αυτών, με την ανάλογη μείωση του συμβατικού τιμήματος κατά 13.739,50 ευρώ ως ακολούθως :

- Διαγραφή των ανταλλακτικών με α/α 11, 12, 13, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58 και 60 της Σύμβασης 5101012/03.08.2012 και των Συμπληρωμάτων Νο 1 /05.07.2013 και Νο 2/16.06.2014 αυτής, με μείωση του συμβατικού τιμήματος κατά € 13.739,50, δεδομένου ότι δεν είναι εφαρμόσιμα σύμφωνα με την ΔΔ.

- Όπως νέα ημερομηνία παράδοσης των υπολοίπων ανταλλακτικών ορίσει η επόμενη εργάσιμη ημέρα από την υπογραφή του σχετικού Συμπληρώματος (Νο 3), λόγω μεταβολής του προγραμματισμού των αναγκών της ΔΔ.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Έγκριση κατασκηνωτικού προγράμματος έτους 2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την κάλυψη για το έτος 2017 του κόστους του ημερήσιου τροφείου, το ύψος του οποίου έχει καθοριστεί για το τρέχον έτος με κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών και για τις ημέρες που αντιστοιχούν σε μια (1) κατασκηνωτική περίοδο, για κάθε παιδί εργαζομένου, με την προσκόμιση σχετικού παραστατικού και βεβαίωση από την κατασκήνωση του αριθμού των ημερών φιλοξενίας του παιδιού.

-----------------------------------------------------------------