ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 6ης/23.3.2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 517601/15.6.2016 για την παροχή της υπηρεσίας: «Καθαρισμός κτηρίων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στο Νομό Αττικής».
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. 517601/15.06.2016 και την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών στο αντικείμενο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ», στη μειοδότρια Εταιρία «MANIFEST SERVICES A.E.Π.Y.» που αναδείχθηκε μετά από διενεργηθείσα κλήρωση, έναντι συνολικού τιμήματος € 580.000,00, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για 18μηνη παροχή υπηρεσιών καθώς επίσης και € 290.000,00, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος της προαίρεσης.

Το συμβατικό τίμημα της παροχής υπηρεσίας για τα κτήρια του σχετικού Πίνακα Α’, συνολικού εμβαδού, κατά προσέγγιση, 19.933 m2, ανέρχεται στο ποσό των € 323.000,00 (πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.), με τιμή € 0,90/m2 ανά μήνα, και για τα κτήρια του σχετικού Πίνακα Β’ συνολικού εμβαδού, κατά προσέγγιση, 15.415 m2, στο ποσό των € 257.000,00 (πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.), με τιμή € 0,93/ m2 ανά μήνα.

Η ανωτέρω ανάθεση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και την τεχνική περιγραφή του διαγωνισμού καθώς και την προσφορά της Εταιρίας.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του πλαισίου των χορηγούμενων οικονομικών διευκολύνσεων στο προσωπικό της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση του πλαισίου των χορηγούμενων οικονομικών διευκολύνσεων στο προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-182/2100474/4.11.2010 με την Εταιρία ΑΒΒ Α.Ε. για την εκτέλεση του Έργου: «Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση του Κέντρου Διανομής 150 kV/ΜΤ κλειστού τύπου GIS Αμπελοκήπων».
Αίτημα της Εταιρίας ΑΒΒ Α.Ε. για την επίλυση με φιλικές διαπραγματεύσεις διαφωνιών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μη αποδοχή του αιτήματος του αναδόχου για επίλυση με Φιλικές Διαπραγματεύσεις των παρακάτω διαφωνιών:

• την πληρωμή από τη Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου ποσού ίσου με 676.712,85 ευρώ, το οποίο παρακρατήθηκε λόγω της αρνητικής αναθεώρησης τιμών της Σύμβασης, που προέκυψε με εφαρμογή των τύπων του Άρθρου 8 του Συμφωνητικού
• την απαίτηση του αναδόχου για πληρωμή επιπλέον ποσού ίσου με 199.957,42 ευρώ, λόγω εφαρμογής της αναθεώρησης βάσει της δικής του θεώρησης
• την απαίτηση για την πληρωμή των ανταλλακτικών GIS και Μ/Σ που δεν έχουν παραδοθεί, ποσού ίσου με 47.215,00 ευρώ
• την απαίτηση του αναδόχου για πρόσθετο κόστος ποσού ίσου με 296.659,05 ευρώ, για δαπάνες στη φάση κατασκευής της σήραγγας
• την απαίτηση του αναδόχου για πρόσθετο κόστος, ποσού ίσου με 10.531,50 ευρώ, για εγκατάσταση διασυνδετικών καλωδίων ΜΤ μεταξύ αναχωρήσεων
• την απαίτηση του αναδόχου για πρόσθετο κόστος, ποσού ίσου με 36.393,00 ευρώ, λόγω καθυστέρησης στην έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας,

την αποδοχή του αιτήματος του αναδόχου για επίλυση με Φιλικές Διαπραγματεύσεις των παρακάτω διαφωνιών:

• την απαίτηση για πρόσθετο κόστος λόγω καθυστερήσεων στις πληρωμές τιμολογίων, αποκλειστικά για τους πραγματικά δεδουλευμένους τόκους υπερημερίας, ήτοι ποσού ίσου με 5.830,43 ευρώ
• την απαίτηση για πρόσθετο κόστος που αφορά σε τροποποιήσεις της παραμετροποίησης Η/Ν ΜΤ και ΥΤ,

και την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη συγκρότηση της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Συνέχιση λειτουργίας της Χορωδίας με το διακριτικό τίτλο «Χορωδία ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ» για το 2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συνέχιση της λειτουργίας της Χορωδίας με το διακριτικό τίτλο «Χορωδία ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ» για την υπολειπόμενη χρονική περίοδο λειτουργίας της Χορωδίας για το έτος 2017, με προϋπολογισμό ανωτάτου ύψους έως 55.000 ευρώ, που θα επιμερισθεί μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αναλογικά σε 60% και 40% αντίστοιχα, λαμβάνοντας μέριμνα για την κατά το δυνατόν συμπίεση των δαπανών και τη μεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσματος ως και τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού από τη ΔΕΗ Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών Διευθυντή Χορωδίας, με ανώτατο όριο το ποσό των 15.000 ευρώ, επιμεριζόμενου αναλογικά κατά ποσοστό 60% ΔΕΗ Α.Ε. και 40% ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

-----------------------------------------------------------------