ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 12ης/30.6.2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Αίτηση Προσφοράς Τιμών αριθ. 501703/19.4.2017 για τον εμποτισμό και επανεμποτισμό ξυλείας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με κρεοζωτέλαιο των προμηθευτών.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων της πιο πάνω Αίτησης Προσφοράς Τιμών και ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσίας.

To Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε για την Αίτηση Προσφοράς Τιμών αριθ. 501703/19.04.2017 την επικύρωση των αποτελεσμάτων της υπόψη Αίτησης και την ανάθεση της εργασίας εμποτισμού και επανεμποτισμού, συνολικού ενδεικτικού όγκου ξυλείας 4.800m³ με κρεοζωτέλαιο των προμηθευτών:

- στην Κοινοπραξία (Κ/ΞΙΑ) «ΕΛΒΙΕΞ» Ο.Ε. Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΕΤΕΘ Α.Ε – ΔΡΙΤΣΑ ΚΑΓΚΛΗ ΑΒΕΕ : το 70,17% του συνολικού ενδεικτικού όγκου κάθε είδους ξυλείας, ήτοι 3.004 m³, ενδεικτικής συνολικής αξίας € 571.072,95 (πλέον Φ.Π.Α),

- στον οίκο ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ Α.Ε.- ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο «KNC A.E.» το 29,83% του συνολικού ενδεικτικού όγκου κάθε είδους ξυλείας, ήτοι 1.796 m³, ενδεικτικής συνολικής αξίας € 340.474,86 (πλέον Φ.Π.Α),

με τη σύναψη Συμβάσεων διάρκειας έξι (6) μηνών, σύμφωνα με τους όρους της Αίτησης Προσφοράς Τιμών αριθ. 501703/19.4.2017, έναντι συνολικού ενδεικτικού τιμήματος € 911.547,81 (πλέον Φ.Π.Α).

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Υποβολή προς έγκριση νέων πρότυπων τευχών για την επιλογή αναδόχων Συμβάσεων Υπηρεσιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έγκριση νέων πρότυπων τευχών Συμβάσεων Υπηρεσιών.

-----------------------------------------------------------------