ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 19ης/2.11.2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-206/2152117/9.6.2015 με την Εταιρία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Φλώρινας» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης.
Αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αύξηση του τιμήματος της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-206/2152117/9.6.2015 με την Εταιρία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» για την εκτέλεση του Έργου «Δίκτυα Περιοχής Φλώρινας» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης κατά 804.000 ευρώ, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 50%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 33% και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01.01.2017 – 30.09.2017, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για την περίοδο 01.01.2017 έως 30.09.2017, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και περιλαμβάνουν:
• Κατάσταση Αποτελεσμάτων
• Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
• Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
• Κατάσταση Ταμειακών Ροών
• Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
• τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Συμβάσεις για την προμήθεια ανεμπότιστων ξύλινων στύλων, διαφόρων κατηγοριών.
Αύξηση των ποσοτήτων και τροποποίηση του χρόνου παράδοσης των υλικών των πιο πάνω Συμβάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αύξηση των ποσοτήτων ανεμπότιστων ξύλινων στύλων των παρακάτω εννέα (9) Συμβάσεων:
• 5014081/13.06.2016 με τον Οίκο ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΑΒΕΕ
• 5014082/17.05.2016 με τον Οίκο ΚΥΡΓΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
• 5014083/24.05.2016 με τον Α.Δ.Σ. ΒΟΒΟΥΣΑΣ «Η ΜΟΡΦΑ»
• 5014084/17.05.2016 με τον Οίκο ΑΦΟΙ ΓΩΤΤΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
• 5014085/24.05.2016 με τον Α.Δ.Σ ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ «Ο ΚΟΡΜΟΣ»
• 5014086/13.06.2016 με τον Οίκο ΝΤΟΥΚΑΣ Ι. – ΤΡΑΪΚΑΠΗΣ ΑΘ. Ο.Ε.
• 5014087/13.06.2016 με τον Οίκο ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.
• 5014088/13.06.2016 με τον Οίκο Σ. ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ
• 5014089/13.06.2016 με τον Οίκο ΑΦΟΙ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ Ο.Ε.

με τροποποίηση του χρόνου παράδοσης των υλικών ως ακολούθως:
«Η ποσότητα της επαύξησης θα παραδοθεί σε τρεις (3) τριμηνιαίες τμηματικές παραδόσεις, με πρώτη (1η) τμηματική παράδοση μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ του σχετικού Συμπληρώματος και οι υπόλοιπες δύο (2) τμηματικές παραδόσεις εντός τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας της αμέσως προηγούμενης».

Η συνολική αξία των αυξήσεων ανέρχεται σε 3.116.897,65 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Λύση σύμβασης εργασίας εργαζομένων που έχουν συμπληρώσει προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και όριο ηλικίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε για το τρέχον έτος τη λύση σύμβασης εργασίας του προσωπικού της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., που έχει θεμελιώσει δικαίωμα κύριας σύνταξης και επιπλέον, έχει συμπληρώσει συγκεκριμένα όρια ηλικίας.

-----------------------------------------------------------------