ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 14ης/3.8.2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα: Έγκριση καταγγελίας μίσθωσης των ακινήτων επί των οδών Καποδιστρίου και Ρούμελης στην Αλσούπολη Ν. Ιωνίας και Τατοΐου 102, Πλαστήρα & Κολοκοτρώνη στη Νέα Ερυθραία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις καταγγελίες των μισθωτικών συμβάσεων και την απόδοση στους εκμισθωτές:

• Χαράλαμπο Φιλ. Καμπούρογλου και Γεώργιο Φιλ. Καμπούρογλου, του ακινήτου επί των οδών Καποδιστρίου και Ρούμελης στην Αλσούπολη Ν. Ιωνίας, συνολικής επιφανείας 1.781,87 τμ με ακάλυπτο χώρο 878,28 τμ, χωρίς καταβολή αποζημίωσης λόγω παρέλευσης 12ετίας από τη μίσθωση
και
• ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε., του ακινήτου επί των οδών Τατοΐου 102, Πλαστήρα & Κολοκοτρώνη στη Νέα Ερυθραία, συνολικής επιφανείας 795 τμ, με καταβολή αποζημίωσης ενός μηνιαίου μισθώματος ποσού 6.675 €.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01.01.2017 – 30.06.2017, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για την περίοδο 01/01/2017 έως 30/06/2017, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και περιλαμβάνουν :

• Κατάσταση Αποτελεσμάτων
• Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
• Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
• Κατάσταση Ταμειακών Ροών
• Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
• Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 508504/25.6.2015 για την επισκευή Μ/Σ Διανομής 20-15/0,4 kV και 20/0,4 kV ισχύος 50 kVA – 1.000 kVA.
Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού ως προς την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών αυτού στον Οίκο ΣΝΑΪΝΤΕΡ ΕΛΕΚΤΡΙΚ Α.Ε.Β.Ε., κατά τροποποίηση της απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 1155/1.12.2016.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την ματαίωση της ανάθεσης στον Οίκο ΣΝΑΙΝΤΕΡ ΕΛΕΚΤΡΙΚ Α.Ε.Β.Ε. στον Διαγωνισμό Παροχής Υπηρεσιών 508504/25.6.2015 για την Επισκευή Μ/Σ Διανομής 20-15/0,4kV και 20/0,4 kV Ισχύος 50 kVA – 1000 kVA με όλες τις εις βάρος του προβλεπόμενες συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης και της κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής υπέρ ΔΕΔΔΗΕ αξίας € 65.000,00.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 507605/30.9.2016 για την προμήθεια τριφασικών συγκροτημάτων πυκνωτών 3x4,3 MVAr, εξωτερικού τύπου, συστοιχιών πυκνωτών 4MVAr εσωτερικού τύπου, μονοπολικών διακοπτών κενού πυκνωτών και αυτεπαγωγών ξηρού τύπου 20kV 80μΗ 150Α.
– Μεταβολή της νομικής μορφής του Οίκου «Powertec Ε.Π.Ε.» σε «Powertec Α.Ε.».
– Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

τη συνέχιση της διαδικασίας, κατόπιν μετατροπής της συμμετέχουσας εταιρείας, από την εταιρεία με την επωνυμία «POWERTEC A.E.» στο διαγωνισμό 507605 και την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 507605/30.9.2016 και την ανάθεση της υπόψη προμήθειας ως εξής :

• 14 τριφασικών συγκροτημάτων πυκνωτών 3 Χ 4,3 MVAr εξωτερικού τύπου (με ανταλλακτικές μονάδες πυκνωτών, ανταλλακτικές ασφάλειες και Μ/Σ έντασης), 2 συστοιχιών πυκνωτών (με ανταλλακτικές μονάδες και ανταλλακτικές ασφάλειες) και 126 τεμ. αυτεπαγωγών, στο μειοδότη Οίκο «Powertec A.E.», έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 486.871,00, για παράδοση των υλικών ΕΛΕΥΘΕΡΑ στην Αποθήκη 1028 της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στο Καλιστήρι, πάνω σε αυτοκίνητο του Προμηθευτή και
• 110 τεμ. Μονοπολικών διακοπτών κενού πυκνωτών, στο μειοδότη Οίκο «ΑΒΒ Α.Ε.», έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 98.450,00, για παράδοση των υλικών ΕΛΕΥΘΕΡΑ στην Αποθήκη 1028 της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στο Καλιστήρι, πάνω σε αυτοκίνητο του Προμηθευτή.

Η παραπάνω ανάθεση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αριθ. 507605, την προσφορά του Οίκου «Powertec A.E.», την προσφορά του Οίκου «ΑΒΒ Α.Ε.» και τη σχετική αλληλογραφία.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5072051/17.2.2015 με τον Οίκο «ΣΑΜΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» για την προμήθεια Πινάκων Υ/Σ Διανομής και Υ/Σ Πελατών τύπου I και II.
Αύξηση της ποσότητας των υλικών της πιο πάνω Σύμβασης και τροποποίηση του χρόνου παράδοσης αυτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επαύξηση της ποσότητας των υλικών στη Σύμβασης 5072051/17.02.2015 έναντι τιμήματος € 2.023.651,84 και την τροποποίηση του χρόνου παράδοσης της επαύξησης.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 502510/31.3.2016 για την προμήθεια εξαρτημάτων συνεστραμμένου καλωδίου Χ.Τ. 4x120 mm2 Al + 25 mm2 Al αυτοφερόμενου τύπου.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

To Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε:

1. Την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. 502510/31.03.2016 και την ανάθεση της προμήθειας των υλικών στους ακόλουθους, ανά είδος, τυπικά και τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες οίκους :

• Στον οίκο ΒΗΜΑΡ Ι.Κ.Ε., τα είδη με α/α 1, 2 & 3, του διαγωνισμού, έναντι σταθερού τιμήματος € 1.150.200,00 (πλέον Φ.Π.Α.) για υλικά παραδοτέα στις καθορισμένες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της διακήρυξης Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επάνω σ’ αυτοκίνητο του προμηθευτού.

• Στον οίκο ΕΝΙΑ Α.Ε., το είδος με α/α 4, του διαγωνισμού, έναντι σταθερού τιμήματος € 370.656,00 (πλέον Φ.Π.Α.) για υλικό παραδοτέο στις καθορισμένες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της διακήρυξης Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επάνω σ’ αυτοκίνητο του προμηθευτού.

Η συνολική αξία των ανωτέρω αναθέσεων ανέρχεται σε € 1.520.856,00 (πλέον Φ.Π.Α.).

2. Την ενδεχόμενη άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης με ανώτατο όριο +50%.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Συμβάσεις αριθ. ΔΔ-206/2152116/2.6.2015, ΔΔ-206/2152122/2.6. 2015, ΔΔ-206/2152123/2.6.2015 και ΔΔ-206/2152124/2.6.2015 με την Εταιρία «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» για την εκτέλεση των Έργων: «Δίκτυα Περιοχής Κοζάνης», «Δίκτυα Περιοχής Κεντρικής Θεσσαλονίκης», «Δίκτυα Περιοχής Ανατολικής Θεσσαλονίκης» και «Δίκτυα Περιοχής Πολυγύρου» αντίστοιχα.
Μερική υποκατάσταση της Εταιρίας «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» στην εκτέλεση των Έργων των πιο πάνω Συμβάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μερική υποκατάσταση, στην εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών, της εταιρείας «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», Αναδόχου των Έργων κατασκευής δικτύων Διανομής «Δίκτυα Περιοχής Κοζάνης», «Δίκτυα Περιοχής Κεντρικής Θεσσαλονίκης», «Δίκτυα Περιοχής Ανατολικής Θεσσαλονίκης» και «Δίκτυα Περιοχής Πολύγυρου», από την εταιρεία «ΕΡΤΕΚΑ ΑΕ».

-----------------------------------------------------------------