ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 22ης/7.12.2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5014145/13.6.2016 με τον Οίκο ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΑΕΒΕ για την προμήθεια ανεμπότιστων ξύλινων στύλων.
Καταγγελία της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την καταγγελία της Σύμβασης αριθ. 5014145/13.6.2016 με τον Οίκο ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΑΕΒΕ για την προμήθεια ανεμπότιστων ξύλινων στύλων, συνολικής αξίας ύψους 931.968,40 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) με όλες τις εις βάρος του συνέπειες.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 514506/8.1.2016 για την προμήθεια πέδιλων εναεριτών, ολόσωμων εξαρτήσεων με ζώνη ασφαλείας και ιμάντων ασφαλείας.
Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού ως προς την ανάθεση στον Οίκο ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΑΕΒΕ της προμήθειας των υλικών της Ομάδας Α (πέδιλα εναεριτών) αυτού, κατά τροποποίηση της απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 1010/25.5.2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την ματαίωση της ανάθεσης, που είχε εγκριθεί με την απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 1010/25.5.2017, στην Εταιρία ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΑΕΒΕ στον διαγωνισμό αριθ. 514506/8.1.2016 για την προμήθεια των υλικών της Ομάδας Α (πέδιλα εναεριτών) με όλες τις εις βάρος του προβλεπόμενες συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης και της κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής υπέρ ΔΕΔΔΗΕ αξίας 5.926,28 ευρώ.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 501603/23.6.2016 για την προμήθεια μονωτήρων τέρματος 10’’ από σκληρυμένο γυαλί.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία αριθ. 501603/23.6.2016 και την ανάθεση της προμήθειας 232.000 τεμαχίων μονωτήρων τέρματος 10’’ από σκληρυμένο γυαλί στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη Οίκο POWERTEC Ltd, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος ύψους 1.229.600,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση του υλικού στις Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., επάνω σε αυτοκίνητό του.

-----------------------------------------------------------------

Θέμα: Καθορισμός ως ημέρας αργίας, της 13ης Οκτωβρίου, επετείου της μάχης της Ηλεκτρικής, σε αντικατάσταση της αργίας της εορτής του Αγίου Νικολάου (6 Δεκεμβρίου).

Το Διοικητικό Συμβούλιο καθιέρωσε, από 1.1.2018, την 13η Οκτωβρίου, επέτειο της μάχης της Ηλεκτρικής, ως ημέρα αργίας, για όλο το προσωπικό της Εταιρίας, σε αντικατάσταση της καταργηθείσας αργίας της 6ης Δεκεμβρίου (εορτή Αγίου Νικολάου).

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Έγκριση Εγχειριδίου Διαδικασιών Διαχειριστικής Επάρκειας για την υλοποίηση πράξεων χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε :
α. το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχειριστικής Επάρκειας για την υλοποίηση πράξεων χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020, σε εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τον Οδηγό Αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης και το Παράρτημα Ι – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (Οδηγός για την εκτίμηση της διαχειριστικής ικανότητας δυνητικών δικαιούχων ΕΣΠΑ προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Έκδοση, 30.10.2015) και
β. τον ορισμό υπεύθυνου Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας (Υπεύθυνο ΣΔΕΠ).

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Οργάνωση εκδηλώσεων της Εταιρίας με την ευκαιρία των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς 2017-2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την οργάνωση εκδηλώσεων της Εταιρίας με την ευκαιρία των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς 2017-2018.

-----------------------------------------------------------------