ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 8ης/27.4.2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Έγκριση νέων πρότυπων τευχών για την επιλογή αναδόχων και την κατάρτιση συμβάσεων έργων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση νέων πρότυπων τευχών για την επιλογή αναδόχων και την κατάρτιση συμβάσεων έργων, σε εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Οι διαδικασίες διαγωνισμών ή αναθέσεων που ξεκίνησαν πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4412/2016 θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την έναρξή τους.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 502505/4.8.2015 για την προμήθεια εξαρτημάτων του συνεστραμμένου καλωδίου χαμηλής τάσης 3x70 mm² AL + 54,6 mm² AAAC + 25 mm² AL.
- Ματαίωση της προμήθειας είδους του πιο πάνω διαγωνισμού.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της προμήθειας των υπόλοιπων ειδών αυτού.

Το Διοικητικό Συμβουλίου ενέκρινε:

1. τη ματαίωση του διαγωνισμού αριθ. 502505/4.8.2015 ως προς την προμήθεια της διακηρυχθείσας ποσότητας του είδους με α/α 1 (32.400 τεμάχια σφιγκτήρων ανάρτησης), ενδεικτικής προϋπολογισμένης αξίας 87.480,00 ευρώ, λόγω μη υποβολής προσφορών,

2. την επικύρωση των αποτελεσμάτων του παραπάνω διαγωνισμού και την ανάθεση της προμήθειας των ειδών με α/α 2, 3, 4 & 5, στους ακόλουθους ανά είδος τυπικά και τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες Οίκους:

2.1 στον Οίκο ΒΗΜΑΡ ΙΚΕ, το είδος με α/α 2, έναντι σταθερού τιμήματος 292.322,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), για υλικό παραδοτέο στις Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επάνω σε αυτοκίνητο του προμηθευτή

2.2 στον Οίκο ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ, τα είδη με α/α 3, 4 & 5, έναντι σταθερού τιμήματος 622.900,80 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), για υλικά παραδοτέα στις Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επάνω σε αυτοκίνητο του προμηθευτή.

Η συνολική αξία των παραπάνω αναθέσεων ανέρχεται σε 915.222,80 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

-----------------------------------------------------------------