ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 15ης/7.9.2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-187/2102136/10.12.2010 με την Εταιρία «ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ ΑΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».
Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού για θέματα που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ΔΔ-187/2102136 με την εταιρεία «ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ ΑΕ» με αντικείμενο «Διερεύνηση αποζημίωσης αποξηλώσεων εναερίων παροχών και κατασκευής ημιυπογείωσης αυτών» και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 503509/25.2.2016 για την προμήθεια αλεξικέραυνων οξειδίου μετάλλου χωρίς διάκενα για δίκτυα διανομής 20 KV.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβουλίου ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. 503509/25.2.2016 και την ανάθεση της προμήθειας 48.300 τεμαχίων αλεξικέραυνων οξειδίου μετάλλου χωρίς διάκενα για δίκτυα διανομής 20 KV, στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό Οίκο MICRODATA A.E., έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 1.446.585,00 (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση του υλικού στις καθορισμένες Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., επάνω σε αυτοκίνητό του.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 503604/19.5.2016 για την προμήθεια Κιβωτίων Ασφαλειών Χ.Τ.
- Μείωση της ποσότητας των ειδών 1 και 4 του πιο πάνω διαγωνισμού.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της προμήθειας των υπόλοιπων ειδών αυτού.

To Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε:

1. τη μείωση της διακηρυχθείσας ποσότητας του είδους 1 (κιβώτια ασφαλειών Χ.Τ. μιας (1) αναχώρησης) κατά 1.560 τεμάχια, προϋπολογισμένης αξίας € 95.160,00 και της διακηρυχθείσας ποσότητας του είδους 4 (κιβώτια ασφαλειών Χ.Τ. πέντε (5) αναχωρήσεων) κατά 165 τεμάχια, προϋπολογισμένης αξίας € 266.970,00, λόγω μεταβολής των αναγκών.

2. την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. 503604/19.5.2016 και την ανάθεση της προμήθειας των ποσοτήτων των ειδών 1, 2, 3, 4 και 5 (όπως διαμορφώθηκαν μετά τη μείωση) στους παρακάτω -ανά είδος- μειοδότες οίκους, των οποίων η προσφορά κρίθηκε τυπικά και τεχνικά αποδεκτή, ως ακολούθως :

• 360 τεμ. Κιβωτίων Ασφαλειών Χ.Τ. μιας (1) αναχώρησης, (είδος 1) στον Οίκο ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ, έναντι συνολικού αναπροσαρμόσιμου τιμήματος € 23.400,00 (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση του υλικού σε καθορισμένες Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., επάνω σε αυτοκίνητό του.

• 600 τεμ. Κιβωτίων Ασφαλειών Χ.Τ. δύο (2) αναχωρήσεων, (είδος 2) στον Οίκο ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ, έναντι συνολικού αναπροσαρμόσιμου τιμήματος € 84.000,00 (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση του υλικού σε καθορισμένες Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., επάνω σε αυτοκίνητό του.

• 340 τεμ. Κιβωτίων Ασφαλειών Χ.Τ. τεσσάρων (4) αναχωρήσεων (είδος 3) στον Οίκο ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ, έναντι συνολικού αναπροσαρμόσιμου τιμήματος € 115.600,00 (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση του υλικού σε καθορισμένες Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., επάνω σε αυτοκίνητό του.

• 411 τεμ. Κιβωτίων Ασφαλειών Χ.Τ. πέντε (5) αναχωρήσεων, (είδος 4) στον Οίκο ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ, έναντι συνολικού αναπροσαρμόσιμου τιμήματος € 464.430,00 (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση του υλικού σε καθορισμένες Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., επάνω σε αυτοκίνητό του.

• 672 τεμ. Κιβωτίων Ασφαλειών Χ.Τ. οκτώ (8) αναχωρήσεων, (είδος 5) στον Οίκο ΣΤΑΛΚΟ ΑΒΕ, έναντι συνολικού αναπροσαρμόσιμου τιμήματος € 981.120,00 (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση του υλικού σε καθορισμένες Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., επάνω σε αυτοκίνητό του.

Η συνολική αξία των παραπάνω αναθέσεων ανέρχεται σε 1.668.550,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διάθεση θέσεων Μαθητείας στα ΕΠΑ.Λ και Ι.Ε.Κ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑ.Σ Ο.Α.Ε.Δ στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διάθεση 30 θέσεων μαθητευόμενων ΕΠΑ.Λ, 25 θέσεων ΕΠΑ.Σ και 25 θέσεων Ι.Ε.Κ στις υπηρεσιακές μονάδες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για το σχολικό έτος 2017-2018.

-----------------------------------------------------------------