ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 17ης/9.10.2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΔ-209 για εργολαβίες κατασκευής Έργων δικτύων Διανομής σε όλη την Ελλάδα.
– Έγκριση της διενέργειας του πιο πάνω διαγωνισμού. 
– Έγκριση της σχετικής διακήρυξης.
– Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διενέργεια διαγωνισμού από τη Διεύθυνση Δικτύου, με αριθμό διακήρυξης ΔΔ-209, για την ανάδειξη Αναδόχων Κατασκευής των Έργων Δικτύων Διανομής «Διάρκειας Ισχύος» 36 μηνών, με προβλεπόμενο χρόνο εγκατάστασης Εργολάβων την 1.1.2019, σύνολο εργολαβιών διακήρυξης: 55 Εργολαβίες (8 ΔΠΑ, 16 ΔΠΜ-Θ, 12 ΔΠΠ–Η, 7 ΔΠΚΕ και 12 ΔΠΝ), με προϋπολογισμό 410.350.000 ευρώ και δικαίωμα προαιρέσεως, εφόσον αυτό ασκηθεί, που δύναται να ανέλθει σε περίπτωση αυξήσεως κατ’ ανώτατο όριο στο 50% του προϋπολογισμού, ήτοι στο ποσό των 205.175.000 ευρώ.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 503516/17.6.2016 για την προμήθεια Μονοφασικού «Έξυπνου» Ηλεκτρονικού Μετρητή Χ.Τ. και Τριφασικού «Έξυπνου» Ηλεκτρονικού Μετρητή Χ.Τ. με μέσο επικοινωνίας (μόντεμ) [δύο (2) απαρτίες].
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

To Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. 503516/17.6.2016 και την ανάθεση της προμήθειας των ποσοτήτων των ειδών 1 και 1α της απαρτίας 1 και των ειδών 2 και 2β της απαρτίας 2, στους τυπικά και τεχνικά αποδεκτούς Οίκους ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. και HOLLEY TECHNOLOGY LTD, ως ακολούθως: 

Απαρτία 1

 Είδος 1: 134.400 τεμ. Μονοφασικών «Έξυπνων» Ηλεκτρονικών Μετρητών Χ.Τ. στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό Οίκο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε., έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος 3.894.912,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση του υλικού σε καθορισμένες Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., επάνω σε αυτοκίνητό του. 

 Είδος 1α: 100.800 τεμ. Μέσων επικοινωνίας (Μόντεμ) για τους Μονοφασικούς «Έξυπνους» Ηλεκτρονικούς Μετρητές Χ.Τ. στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό Οίκο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε., έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος 2.666,160,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση του υλικού σε καθορισμένες Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., επάνω σε αυτοκίνητό του. Απαρτία 2

 Είδος 2 : 88.800 τεμ. Τριφασικών «Έξυπνων» Ηλεκτρονικών Μετρητών Χ.Τ. στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό Οίκο HOLLEY TECHNOLOGY LTD, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος 2.485.512,00 ευρώ, για παράδοση του υλικού σε καθορισμένες Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., επάνω σε αυτοκίνητό του. 

 Είδος 2α: 66.600 τεμ. Μέσων επικοινωνίας (Μόντεμ) για τους Τριφασικούς «Έξυπνους» Ηλεκτρονικούς Μετρητές Χ.Τ. στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό Οίκο HOLLEY TECHNOLOGY LTD, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος 1.864,134,00 ευρώ, για παράδοση του υλικού σε καθορισμένες Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., επάνω σε αυτοκίνητό του. 

Η συνολική αξία των παραπάνω αναθέσεων ανέρχεται σε 10.910.718,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 503403/25.6.2014 για την προμήθεια ασφαλειοαποζευκτών υπαίθρου 20 KV με μονωτήρες πορσελάνης.
Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη ματαίωση του διαγωνισμού αριθ. 503403/25.6.2014 για την προμήθεια ασφαλειοαποζευκτών υπαίθρου 20 KV με μονωτήρες πορσελάνης, προϋπολογισμένης αξίας 2.132.550,00 ευρώ καθώς η διαγωνιστική διαδικασία κατέστη άγονος εκ του αποτελέσματος λόγω μη ύπαρξης τεχνικά αποδεκτής προσφοράς.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 503501/27.5.2015 για την προμήθεια αλεξικέραυνων οξειδίου μετάλλου χωρίς διάκενα για δίκτυα διανομής 20 KV με συνθετικό περίβλημα.
Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη ματαίωση του διαγωνισμού αριθ. 503501/27.5.2015 για την προμήθεια αλεξικέραυνων οξειδίου μετάλλου χωρίς διάκενα για δίκτυα διανομής 20 KV με συνθετικό περίβλημα, συνολικής προϋπολογισμένης αξίας 1.278.000,00 ευρώ καθώς η διαγωνιστική διαδικασία κατέστη άγονος εκ του αποτελέσματος λόγω μη ύπαρξης τεχνικά αποδεκτής προσφοράς.

-----------------------------------------------------------------