ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 10ης/25.5.2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Έγκριση της επέκτασης της «Συμφωνίας – Πλαίσιο για την υποστήριξη παγίων του δικτύου της ΔΕΗ Α.Ε. από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.».

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της «Επέκτασης της Συμφωνίας – Πλαίσιο για την υποστήριξη των παγίων του Δικτύου της ΔΕΗ Α.Ε. από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» και των συνοδευτικών σ’ αυτήν Παραρτημάτων και Αποφάσεων, για διάστημα από 1.1.2017 έως 30.9.2017, έναντι συνολικού κατ’ εκτίμηση ποσού ύψους 9.450.000 ευρώ.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΔ-207/21.10.2015 για την εκτέλεση του Έργου: «Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων».
Εκδίκαση προδικαστικής προσφυγής της Ένωσης Εταιριών OTE-INTRAKAT-INTRASOFT INTERNATIONAL κατά του πρακτικού οικονομικής αξιολόγησης του πιο πάνω διαγωνισμού, σε συμμόρφωση με τη με αριθ. 22/2017 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής της ένωσης εταιρειών OTE-INTRAKAT-INTRASOFT INTERNATIONAL κατά του Πρακτικού οικονομικής αξιολόγησης του διαγωνισμού ΔΔ-207 για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του έργου: «Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων».

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 517601/15.6.2016 για την παροχή της υπηρεσίας: «Καθαρισμός κτηρίων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στο Νομό Αττικής».
Εκδίκαση προδικαστικής προσφυγής της Εταιρίας «FACILITY EXPERTS I.K.E.» κατά της απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 599/23.3.2017 για την επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και την ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής της Εταιρίας «FACILITY EXPERTS Ι.Κ.Ε.», κατά της απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 599/23.3.2017 για την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. 517601/15.6.2016 και την ανάθεση στην Εταιρία «MANIFEST SERVICES A.E.Π.Υ.» του αντικειμένου αυτού και τη θεώρηση αυτής ως απαράδεκτη, καθώς έχει ήδη ασκήσει προδικαστική προσφυγή κατά της συμμετοχής της εν λόγω Εταιρίας με τα ίδια θιγόμενα σε αυτή ζητήματα και έχει απορριφθεί.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 514506/8.1.2016 για την προμήθεια πέδιλων εναεριτών, ολόσωμων εξαρτήσεων με ζώνη ασφαλείας και ιμάντων ασφαλείας.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε για τον μειοδοτικό διαγωνισμό αριθ. 514506/8.1.2016 που προκηρύχθηκε με ανοιχτή διαδικασία:

1. την κατακύρωση του διαγωνισμού αριθ. 514506/8.1.2016 για την προμήθεια των υλικών της Ομάδας Α (πέδιλα εναεριτών) στην Εταιρία ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΑΕΒΕ της οποίας η προσφορά κρίθηκε τυπικά και τεχνικά αποδεκτή, έναντι συνολικού τιμήματος 371.545,02 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση των υλικών στην 9102 Αποθήκη της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στο Περιστέρι Αττικής, επάνω σε αυτοκίνητο του προμηθευτή και όπως αναλυτικά αναγράφεται στον σχετικό Πίνακα Ανάθεσης Ι

2. την κατακύρωση του διαγωνισμού αριθ. 514506/8.1.2016 για την προμήθεια των υλικών των Ομάδων Β (ολόσωμες εξαρτήσεις με ζώνες ασφαλείας) και Ομάδας Γ (ιμάντες ασφαλείας) στην Εταιρία ΕΥΡΕΛΚΟ ΑΕΒΕ, της οποίας η προσφορά κρίθηκε τυπικά και τεχνικά αποδεκτή, έναντι συνολικού τιμήματος 229.900,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση των υλικών στην 9102 Αποθήκη της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στο Περιστέρι Αττικής, επάνω σε αυτοκίνητο του προμηθευτή και όπως αναλυτικά αναγράφεται στον σχετικό Πίνακα Ανάθεσης ΙΙ

3. ότι το συνολικό τίμημα κατακύρωσης του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 601.445,02 ευρώ

4. ότι η διάρκεια ισχύος των προς συνομολόγηση Συμβάσεων θα είναι τρία (3) έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους

5. την ενδεχόμενη άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης με ανώτατο όριο +50% για τα υλικά των Ομάδων Α και Γ.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 515606/20.10.2016 για την προμήθεια καυσίμων οχημάτων των μονάδων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε για το διαγωνισμό αριθ. 515606/20.10.2016 που προκηρύχθηκε με ανοιχτή διαδικασία:

1. την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. 515606/20.10.2016 και την ανάθεση στην μοναδική Εταιρία που κατέθεσε προσφορά ΕΚΟ ΑΒΕΕ της προμήθειας 6.000.000 λίτρων καυσίμων πετρελαίου κίνησης (diesel) και 1.305.600 λίτρων καυσίμων βενζίνης αμόλυβδης, επί πιστώσει, με χρήση καρτών καθώς και της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διαχείρισης ανεφοδιασμού, έναντι συνολικού εκτιμώμενου τιμήματος 7.459.776,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α).
Η τιμή αγοράς των καυσίμων θα είναι η προσφερόμενη στη λιανική του πρατηρίου εφοδιασμού του κάθε οχήματος.
Η Εταιρία ΕΚΟ ΑΒΕΕ θα παρέχει απολογιστικό bonus προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ποσού 14,00 ευρώ ανά χίλια λίτρα.
Το απολογιστικό bonus θα καταβάλλεται, στη βάση της ετησίας συνολικής κατανάλωσης, σε εξήντα (60) ημέρες από την έκδοση της τελευταίας, για τις αγορές της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. του μηνός Δεκεμβρίου, συγκεντρωτικής μηνιαίας κατάστασης οφειλής, με τη σημερινή ονομασία Συνοπτικός Λογαριασμός Εταιρικής Κάρτας και με την προσκόμιση στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ του απαιτούμενου παραστατικού (Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών)

2. ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας θα είναι δύο (2) έτη με προαίρεση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σε χρονική επέκταση του συμβατικού χρόνου κατά ένα (1) έτος με ή χωρίς άσκηση δικαιώματος προαίρεσης σε αυξομείωση του συμβατικού αντικειμένου από -30% έως +50%.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Μετάθεση της ημερομηνίας εφαρμογής των ρυθμίσεων υπηρεσιακών μετακινήσεων προσωπικού της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. εντός και εκτός της επικράτειας, κατά τροποποίηση της απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 707/6.4.2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της Απόφασης Δ.Σ. 707/6.4.2017 κατά ένα (1) μήνα, ήτοι από 01.7.2017.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Έγκριση καταγγελίας μίσθωσης του ακινήτου επί της Λ. Αμφιθέας 84 και Αγ. Τριάδος 23, στο Π. Φάληρο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την καταγγελία της μισθωτικής σύμβασης και την απόδοση, στην εκμισθώτρια Εταιρία COPA ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε., του τριώροφου ακινήτου συνολικής επιφανείας 1.769 τμ, με ακάλυπτο χώρο 400 τμ επί της Λ. Αμφιθέας 84 και της οδού Αγ. Τριάδος 23, στο Π. Φάληρο με καταβολή αποζημίωσης, ενός μηνιαίου μισθώματος ποσού 15.997,80 ευρώ.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Έγκριση της άσκησης του δικαιώματος παράτασης των μισθώσεων των ακινήτων επί των οδών Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 και επί της Λ. Συγγρού 49, στην Αθήνα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την άσκηση του δικαιώματος παράτασης των μισθώσεων που έχουν συναφθεί με τα από 5.8.2011 και 21.10.2011 Συμφωνητικά Μίσθωσης των ακινήτων επί των οδών Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 και επί της Λ. Συγγρού 49 στην Αθήνα, για έξι (6) ακόμη έτη από 18.10.2017 και 25.10.2017 αντίστοιχα.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 501504/27.10.2015 για την προμήθεια Συνθετικών Μονωτήρων Ανάρτησης & Στήριξης.
- Απόρριψη προσφοράς.
- Επικύρωση αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβουλίου ενέκρινε:

1. την απόρριψη της προσφοράς του οίκου ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΕΒΕ ως μη αποδεκτής, για τυπικούς λόγους

2. τη μείωση της διακηρυχθείσας ποσότητας του είδους 1 (συνθετικοί μονωτήρες ανάρτησης) κατά 30%, ήτοι κατά 32.403 τεμάχια, προϋπολογισμένης αξίας 346.712,10 ευρώ και της διακηρυχθείσας ποσότητας του είδους 2 (συνθετικοί μονωτήρες στήριξης) κατά 30%, ήτοι κατά 57.603 τεμάχια, προϋπολογισμένης αξίας 771.880,20 ευρώ

3. την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία αριθ. 501504/27.10.2016 για την προμήθεια συνθετικών μονωτήρων ανάρτησης και στήριξης και την ανάθεση του 70% της διακηρυχθείσας ποσότητας των δύο (2) ειδών συνθετικών μονωτήρων στους παρακάτω, ανά είδος, τεχνικά αποδεκτούς Οίκους ως ακολούθως:

• Στον Οίκο ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ: 75.607 τεμάχια συνθετικών μονωτήρων ανάρτησης (είδος 1), έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος ευρώ 808.994,90 (πλέον Φ.Π.Α.)

• Στον Οίκο ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ: 134.407 τεμάχια συνθετικών μονωτήρων στήριξης (είδος 2), έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος 1.987.879,53 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)

Η συνολική αξία των παραπάνω αναθέσεων, για υλικά παραδοτέα στις καθορισμένες στο Παράρτημα της διακήρυξης Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επάνω σε αυτοκίνητο των προμηθευτών, ανέρχεται σε 2.796.874,43 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

-----------------------------------------------------------------