ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 24ης/21.12.2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 503509/25.2.2016 για την προμήθεια αλεξικέραυνων οξειδίου μετάλλου χωρίς διάκενα για δίκτυα διανομής 20 KV.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας κατά τροποποίηση της απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 1600/7.9.2017.


Το Διοικητικό Συμβουλίου ενέκρινε:

1. τη ματαίωση της ανάθεσης στον οίκο MICRODATA A.E. της προμήθειας 48.300 τεμαχίων αλεξικέραυνων του διαγωνισμού αριθ. 503509/25.2.2016, που έγινε με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 1600/7.9.2017

2. την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. 503509/25.2.2016 και την ανάθεση της προμήθειας 48.300 τεμαχίων αλεξικέραυνων οξειδίου μετάλλου χωρίς διάκενα για δίκτυα διανομής 20KV, στο δεύτερο στη σειρά μειοδοσίας τυπικά και τεχνικά αποδεκτό Οίκο ΤΕ Connectivity Solutions GmbH, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος 1.630.125,00 ευρώ, για παράδοση του υλικού στις καθορισμένες στο παράρτημα της διακήρυξης Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., επάνω σε αυτοκίνητό του.

-----------------------------------------------------------------