ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 9ης/11.5.2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, στις 22 Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη ώρα 11:00’, στην έδρα της Εταιρίας στην Αθήνα, (Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43) και την πρόσκληση του μοναδικού μετόχου, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01.01.2017 – 31.03.2017, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για την περίοδο 01.01.2017 έως 31.03.2017, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και περιλαμβάνουν:
• Κατάσταση Αποτελεσμάτων
• Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
• Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
• Κατάσταση Ταμειακών Ροών
• Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
• τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τα έτη 2017 – 2021.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τα έτη 2017 – 2021.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΔ-207/21.10.2015 για την εκτέλεση του Έργου: «Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων».
Αναστολή εκτέλεσης της απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 1/12.1.2017 με τη με αριθ. 22/2017 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας και συμμόρφωση με την απόφαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε κρίνοντας εκ νέου επί της προδικαστικής προσφυγής, να κληθεί η υποψήφια εταιρεία INTRAKOM TELECOM να διευκρινίσει σημεία της οικονομικής προσφοράς της στο πλαίσιο του διαγωνισμού αριθ. ΔΔ-207, σε συμμόρφωση προς την υπ. αριθ. 22/2017 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας.

-----------------------------------------------------------------