ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 16ης/21.9.2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: – Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.
– Εκλογή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
– Εκπροσώπηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, μετά την εκλογή ως νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Μετόχου της Εταιρίας της 20.9.2017, του κ. Μισδανίτη Αθανασίου του Κωνσταντίνου,

την εκλογή του κ. Μισδανίτη Αθανασίου, ως Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, καθόσον συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο,

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας έχει ως εξής:

1. Χατζηαργυρίου Νικόλαος του Δημητρίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

2. Μισδανίτης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος

3. Σπίγκος Χρήστος του Πλουτάρχου, Σύμβουλος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

4. Δημητρίου Βασίλειος του Νικολάου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

5. Διαμαντής Στέφανος του Παναγιώτη, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

6. Κομνηνός Κωνσταντίνος του Ευστρατίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

7. Μασούρας Κωνσταντίνος του Θεοφάνη, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ως προς την Εκχώρηση αρμοδιοτήτων - Εκπροσώπηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ισχύουν και επιβεβαιώνονται οι αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου αριθ.:

1. 328/22.10.2015

2. 327/22.10.2015

3. 139/5.12.2013, παρ. 3

4. 46/18.4.2013

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Έγκριση της επέκτασης της «Συμφωνίας – Πλαίσιο 2014 για την υποστήριξη παγίων του δικτύου της ΔΕΗ Α.Ε. από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.».

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της συνημμένης «Δεύτερη Επέκταση της Συμφωνίας – Πλαίσιο για την υποστήριξη των παγίων του Δικτύου της ΔΕΗ Α.Ε. από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» και των συνοδευτικών σ’ αυτήν Παραρτημάτων και Αποφάσεων, για διάστημα από 01.10.2017 έως και 30.06.2018 έναντι συνολικού κατ’ εκτίμηση ποσού ύψους € 8.100.000.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-206/2151107/5.6.2015 με την Εταιρία «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Φιλοθέης – Κηφισιάς».
Μερική υποκατάσταση της Εταιρίας «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» στην εκτέλεση του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μερική υποκατάσταση, στην εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών, της Εταιρίας «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.», Αναδόχου του Έργου κατασκευής δικτύων Διανομής «Δίκτυα Περιοχής Φιλοθέης – Κηφισιάς», από την Εταιρία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ».

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. DE-00031/24.10.2016 για την εκτέλεση του Έργου: «Ανάπτυξη Υποδομών Κεντρικού ΚΕΕ στην Αθήνα και Τοπικών ΚΕΕ στην Κρήτη και Ρόδο».
Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε για το διαγωνισμό DE-00031 που προκηρύχθηκε με ανοιχτή διαδικασία:

1. τη ματαίωση του διαγωνισμού DE – 00031 για την Ανάπτυξη Υποδομών Κεντρικού ΚΕΕ στην Αθήνα και Τοπικών ΚΕΕ στην Κρήτη και Ρόδο, λόγω μεταβολής των αναγκών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
2. την άμεση διακήρυξη διαγωνισμού για την Ανάπτυξη Υποδομών Κεντρικού ΚΕΕ στην Αθήνα και Τοπικού ΚΕΕ στη Ρόδο.

-----------------------------------------------------------------