ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 11ης/26.5.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
  

Θέμα: Υποβολή προς έγκριση της πληρωμής της συμμετοχής στις δαπάνες ηλεκτροδότησης της Εταιρίας ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΜΠΕΤΟΝ ΚΥΔΩΝ Α.Ε. σε δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, κατά παρέκκλιση της απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 105/16.4.2015.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την, κατά παρέκκλιση της Απόφασης του Διοικητικού 105/16.4.2015, έγκριση πληρωμής της συμμετοχής στις δαπάνες ηλεκτροδότησης της Εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΜΠΕΤΟΝ ΚΥΔΩΝ Α.Ε. σε δώδεκα (12) ίσες διαδοχικές μηνιαίες δόσεις, πλέον του αναλογούντος ποσού των τόκων, όπως αυτό καθορίζεται στην παράγραφο 1.5.2 της ίδιας Απόφασης και με κατάθεση εγγυητικής επιστολής από Τράπεζα.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 501502/21.5.2015 για την προμήθεια μονωτήρων κώδωνα και επιτόνου.
Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη ματαίωση του διαγωνισμού αριθ. 501502/21.5.2015 για την προμήθεια μονωτήρων κώδωνα και επιτόνου, συνολικής προϋπολογισμένης αξίας € 1.242.048,00, λόγω μη ικανοποιητικού αποτελέσματος.

-----------------------------------------------------------------