ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 6ης/28.3.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
  

Θέμα: Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης χρήσης 2015.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για την περίοδο 01.01.2015 έως 31.12.2015, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και περιλαμβάνει:

1. την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

2. τις οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν τα εξής :

• Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
• Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
• Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
• Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
• Κατάσταση Ταμειακών Ροών

3. τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Έγκριση νέων πρότυπων τευχών Συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε:
α) Πρότυπο Τεύχος Σύμβασης Προμήθειας
β) Πρότυπο Τεύχος Σύμβασης Υπηρεσιών
γ) Πρότυπο Τεύχος Συμφωνίας – Πλαισίου Προμηθειών.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 508504/25.6.2015 για την επισκευή Μ/Σ Διανομής ισχύος από 50 kVA έως 1000 kVA.
Εκδίκαση προσφυγής του Οίκου CENTRALNA ENERGOREMONTNA BAZA EAD επί της τεχνικής απόρριψης της προσφοράς του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της προσφυγής του Οίκου CENTRALNA ENERGOREMONTNA BAZA EAD κατά της τεχνικής απόρριψης της προσφοράς του στο διαγωνισμό 508504/25.06.2015 για την παροχή Υπηρεσίας – Επισκευής Μ/Σ και τη θεώρηση της προσφοράς του ως οριστικά τεχνικά αποδεκτής.

-----------------------------------------------------------------