ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 3ης/11.2.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 503408/11.11.2014 για την προμήθεια μονοπολικών και τριπολικών αποζευκτών 20 KV με μονωτήρες πορσελάνης.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβουλίου ενέκρινε για το διαγωνισμό αριθ. 503408/11.11.2014, που προκηρύχθηκε με ανοικτή διαδικασία, την επικύρωση των αποτελεσμάτων και την ανάθεση της προμήθειας 5.850 τεμ., συνολικά, πέντε (5) ειδών Μονοπολικών & Τριπολικών Αποζευκτών 20 KV με μονωτήρες πορσελάνης στον Οίκο ΒΗΜΚΑ Ε.Π.Ε., του οποίου η προσφορά κρίθηκε τυπικά και τεχνικά αποδεκτή, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 800.160,00 (πλέον Φ.Π.Α), για παράδοση των υλικών σε καθορισμένες Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., πάνω σε αυτοκίνητο του Προμηθευτή, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης, την προσφορά του οίκου και τη μετέπειτα αλληλογραφία.

-----------------------------------------------------------------