ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 5ης/10.3.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-182/2100474/4.11.2010 με την Εταιρία ΑΒΒ Α.Ε. για την εκτέλεση του Έργου: «Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση του Κέντρου Διανομής 150kV/ΜΤ κλειστού τύπου GIS Αμπελοκήπων».
Τροποποίηση όρων της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την παράταση της συνολικής προθεσμίας πέρατος της Σύμβασης ΔΔ-182/2100474 κατά τετρακόσιες δεκατρείς (413) ημερολογιακές ημέρες λόγω καθυστερήσεων στην εκτέλεση του Έργου από περιστατικά ανωτέρας βίας.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Κριτήρια – λόγοι αποκλεισμού συμμετοχής Οικονομικών Φορέων σε διαγωνισμούς της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβουλίου ενέκρινε συγκεκριμένες διαδικασίες και προϋποθέσεις αποκλεισμού συμμετοχής Οικονομικού Φορέα σε Διαγωνισμούς της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

-----------------------------------------------------------------