ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 25ης/21.12.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Έγκριση της ανάθεσης στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. της εκτέλεσης του Έργου: «Αναβάθμιση Υφιστάμενων Μονοβάθμιων Πυκνωτών Αντιστάθμισης 12MVAr, 20kV σε Πολυβάθμιους για τα έτη 2016, 2017 και 2018».

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανάθεση του συνόλου των εργασιών για την «Αναβάθμιση υφιστάμενων μονοβάθμιων πυκνωτών αντιστάθμισης 12MVAr, 20kV σε πολυβάθμιους για τα έτη 2016, 2017 και 2018», στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος 1.091.229,01 ευρώ, σύμφωνα με σχετικό Σχέδιο SLA.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΚΣΔ-160/2180474/11.3.2008 με την Εταιρία ΑΒΒ Α.Ε. για την εκτέλεση του Έργου: «Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση του Κέντρου Διανομής 150 kV/ΜΤ Κλειστού Τύπου GIS Ρόδου».
Επανέναρξη εργασιών και αναπροσαρμογή τιμών της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

1. την επανέναρξη των εργασιών για την ανέγερση του νέου Κ/Δ Ρόδου μέσω της εν ισχύ Σύμβασης, με αναπροσαρμογή του ανεκτέλεστου τμήματός της ως εξής:
• 771.000 € για τα έργα ΠΜ και Η/Μ κτιρίου και σηράγγων.
• 45.000 € για τις εργασίες του κύριου Η/Μ εξοπλισμού

2. την προμήθεια νέου ΨΣΕ, την αναβάθμιση του υφισταμένου εξοπλισμού προστασίας, την προμήθεια/εγκατάσταση/δοκιμή του απαιτούμενου εξοπλισμού για την επικοινωνία του Κ/Δ Ρόδου με τα Περιφερειακά Κέντρα Ελέγχου (ΚΕΕ Ρόδου και σύστημα DMS της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών) και την πενταετή συντήρηση/έλεγχο της καλής λειτουργίας του συστήματος έναντι πρόσθετου τιμήματος 204.000 ευρώ

3. την τροποποίηση του άρθρου 1 του Συμπλ. Νο 2 της Σύμβασης έτσι ώστε ως ημερομηνία έναρξης εργασιών να ληφθεί η ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμπληρώματος.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Έγκριση του Προϋπολογισμού Εκμετάλλευσης και Επενδύσεων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., έτους 2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Προϋπολογισμό Εκμετάλλευσης και Επενδύσεων του ΔΕΔΔΗΕ, έτους 2017.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 517601/15.6.2016 για την παροχή της υπηρεσίας: «Καθαρισμός κτηρίων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στο Νομό Αττικής».
Εκδίκαση προδικαστικών προσφυγών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε για τις Προδικαστικές Προσφυγές που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού με αριθ. 517601/15.6.2016 επί των Οικονομικών στοιχείων του Φακέλου «Γ’» τα ακόλουθα:

 την αποδοχή της προδικαστικής προσφυγής της Εταιρίας «ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Π.Ε.» κατά της απόρριψης της προσφοράς της για τα οικονομικά στοιχεία του Φακέλου «Γ’» του ανωτέρω διαγωνισμού και τη θεώρηση της οικονομικής προσφοράς της, ως οριστικά αποδεκτής

 την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής της Εταιρίας «ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Ε.Υ.Κ.) Α.Ε.» κατά της απόρριψης της προσφοράς της για τα οικονομικά στοιχεία του Φακέλου «Γ’» του ανωτέρω διαγωνισμού και τη θεώρηση της οικονομικής προσφοράς της, ως οριστικά μη αποδεκτής

 την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής της Εταιρίας «FACILITY EXPERTS I.K.E.» κατά της αποδοχής των οικονομικών στοιχείων του Φακέλου «Γ’» των προσφορών των Εταιριών «ΜAΝΙFEST SERVICES Α.Ε.Π.Υ» και «SARP FACILITY MANAGEMENT Α.Ε.».

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 513604/12.5.2016 για την εκποίηση μετασχηματιστών ισχύος με τυλίγματα χαλκού ή αλουμινίου.
- Ματαίωση της εκποίησης ειδών του πιο πάνω διαγωνισμού.
- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού ως προς την εκποίηση των υπόλοιπων ειδών αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε για τον πλειοδοτικό διαγωνισμό αριθ. 513604/12.5.2016 που προκηρύχθηκε με ανοιχτή διαδικασία:

1. την κατακύρωση του διαγωνισμού αριθ. 513604/12.5.2016 για την εκποίηση μετασχηματιστών Ισχύος με τυλίγματα χαλκού ή αλουμινίου στην πρώτη κατ’ είδος πλειοδότρια Εταιρία ΚΥΚΛΟΜΕΤΑΛ Α.Ε., της οποίας η προσφορά κρίθηκε τυπικά και τεχνικά αποδεκτή για τα είδη 1 και 3, ως εξής:

1.1 1.800.000 kg μετασχηματιστών ισχύος με τυλίγματα Cu και 400.000 μετασχηματιστών ισχύος με τυλίγματα Al που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένοι στην Αποθήκη Κηφισού της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής (είδος 1), έναντι συνολικού εκτιμώμενου τιμήματος 1.499.200,00 ευρώ (τιμή μονάδος μετασχηματιστή ισχύος με τυλίγματα Cu 0,762 €/kg, τιμή μονάδος μετασχηματιστή ισχύος με τυλίγματα Al 0,319 €/kg).

1.2 960.000 kg μετασχηματιστών ισχύος με τυλίγματα Cu και 40.000 μετασχηματιστών ισχύος με τυλίγματα Al που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένοι στην Αποθήκη Ασπροπύργου της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών (είδος 3), έναντι συνολικού εκτιμώμενου τιμήματος 744.280,00 ευρώ (τιμή μονάδος μετασχηματιστή ισχύος με τυλίγματα Cu 0,762 €/kg, τιμή μονάδος μετασχηματιστή ισχύος με τυλίγματα Al 0,319 €/kg).
Το συνολικό εκτιμώμενο τίμημα ανάθεσης στην Εταιρία ΚΥΚΛΟΜΕΤΑΛ A.E. ανέρχεται στο ποσό των 2.243.480,00 ευρώ.

2. την κατακύρωση του διαγωνισμού αριθ. 513604/12.5.2016 για την εκποίηση μετασχηματιστών Ισχύος με τυλίγματα χαλκού ή αλουμινίου στην πρώτη κατ’ είδος πλειοδότρια Εταιρία MOTORI ΜΟΝ. Ε.Π.Ε., της οποίας η προσφορά κρίθηκε τυπικά και τεχνικά αποδεκτή για το είδος 5, ως εξής:

2.1 300.000 kg μετασχηματιστών ισχύος με τυλίγματα Cu και 14.000 μετασχηματιστών ισχύος με τυλίγματα Al που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένοι στην Περιφερειακή Αποθήκη Χαλκίδας της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (είδος 5), έναντι συνολικού εκτιμώμενου τιμήματος 250.200,00 ευρώ (τιμή μονάδος μετασχηματιστή ισχύος με τυλίγματα Cu 0,820 €/kg, τιμή μονάδος μετασχηματιστή ισχύος με τυλίγματα Al 0,300 €/kg).

3. Το συνολικό τίμημα κατακύρωσης του διαγωνισμού αριθ. 513604/12.5.2016 ανέρχεται στο ποσό των 2.493.680,00 ευρώ.

4. τη ματαίωση της εκποίησης των ειδών 2 (Αποθήκη Ρίου της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου), 4 (Αποθήκη Βόλου της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας) και 6 (Αποθήκη Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης), διότι τα προσφερθέντα τιμήματα από τις πλειοδότριες Εταιρίες ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε., ΒΙΟΚΑΛΩΔΙΑ Ε.Π.Ε. και ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Α.Β.Ε.Ε αντίστοιχα, είναι μη ικανοποιητικά για τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: - Σύμβαση αριθ. 5059141/4.3.2010 με τον Οίκο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ
ΥΛΙΚΑ ΑΕΒΕ για την προμήθεια Κιβωτίων Τοποθέτησης Μετρητών Χ.Τ.
- Σύμβαση αριθ. 5051031/9.5.2011 με τον Οίκο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕΒΕ για την προμήθεια Κιβωτίων Τοποθέτησης Μετρητών Χ.Τ.
- Σύμβαση αριθ. 5050111/14.6.2011 με τον Οίκο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕΒΕ για την προμήθεια Κιβωτίων κατασκευασμένων από πολυεστέρα ενισχυμένο με υαλόνημα, τύπου SMC, κατάλληλων για τοποθέτηση καταγραφικών μετρητών μεγίστου.
- Σύμβαση αριθ. 5050102/13.10.2011 με τον Οίκο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕΒΕ για την προμήθεια Πολυεστερικών Κιβωτίων από SMC Τοποθέτησης Μετρητικών Συστημάτων, Παροχής ΔΕΗ Νο 7.
Καταγγελία των πιο πάνω Συμβάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε:

1. την καταγγελία των Συμβάσεων αριθ. 5059141/4.3.2010, 5051031/9.5.2011, 5050111/14.6.2011 και 5050102/13.10.2011 με κατάπτωση, υπέρ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., της αξίας των Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης (Ε.Ε.Κ.Ε.) που κατατέθηκαν από τον Οίκο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕΒΕ στο πλαίσιο των παραπάνω Συμβάσεων και με όλες τις εις βάρος του νομικές συνέπειες,

2. τον υπολογισμό και τη διεκδίκηση των θετικών ζημιών που προκλήθηκαν στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

-----------------------------------------------------------------