ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 17ης/8.9.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 513501/29.3.2016 για την εκποίηση συγκεντρικών καλωδίων Cu.
– Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού ως προς την εκποίηση ειδών αυτού.
– Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού ως προς την εκποίηση των υπολοίπων ειδών αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε για τον πλειοδοτικό διαγωνισμό αριθ. 513501/29.3.2016 που προκηρύχθηκε με ανοιχτή διαδικασία:

1. τη ματαίωση της εκποίησης των ειδών 1, 4 και 6, από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Α.Β.Ε.Ε, διότι το προσφερθέν οικονομικό τίμημα, κρίθηκε μη ικανοποιητικό για τους εξής λόγους:

1.1 η προσφερόμενη τιμή για το είδος 1 είναι 1,760 €/kg και είναι χαμηλότερη κατά 29,14% από την αξία που αντιστοιχεί σε περιεκτικότητα κατά 60% (2,484 €/kg) σε Cu του καλωδίου, λαμβάνοντας υπόψη την αντίστοιχη μέση μηνιαία τιμή Cu στο LME κατά το μήνα που προηγείται του μήνα υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό.

1.2 η προσφερόμενη τιμή για το είδος 4 είναι 1,780 €/kg και είναι χαμηλότερη κατά 28,34% από την αξία που αντιστοιχεί σε περιεκτικότητα κατά 60% (2,484 €/kg) σε Cu του καλωδίου, λαμβάνοντας υπόψη την αντίστοιχη μέση μηνιαία τιμή Cu στο LME κατά το μήνα που προηγείται του μήνα υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό.

1.3 η προσφερόμενη τιμή για το είδος 6 είναι 1,780 €/kg και είναι χαμηλότερη κατά 28,34% από την αξία που αντιστοιχεί σε περιεκτικότητα κατά 60% (2,484 €/kg) σε Cu του καλωδίου, λαμβάνοντας υπόψη την αντίστοιχη μέση μηνιαία τιμή Cu στο LME κατά το μήνα που προηγείται του μήνα υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό.

2. την κατακύρωση του διαγωνισμού 513501/29.3.2016 για την εκποίηση συγκεντρικών καλωδίων Cu για τα είδη 2, 3 και 5, στην πλειοδότρια εταιρεία ΚΥΚΛΟΜΕΤΑΛ Α.Ε, της οποίας η προσφορά κρίθηκε ως τυπικά και τεχνικά αποδεκτή, ως εξής:

2.1 685.000 kg συγκεντρικών καλωδίων Cu που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένα στις Περιφερειακές Αποθήκες Κορίνθου και Πάτρας της ΔΠΠ – Η (είδος 2α και 2β), έναντι συνολικού εκτιμώμενου τιμήματος 1.414.525,00 € (τιμή μονάδος 2,065 €/kg).

2.2 1.037.441 kg συγκεντρικών καλωδίων Cu που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένα στην Αποθήκη Ασπροπύργου της ΔΠΝ (είδος 3), έναντι συνολικού εκτιμώμενου τιμήματος 2.173.438,90 € (τιμή μονάδος 2,095 €/kg).

2.3 160.000 kg συγκεντρικών καλωδίων Cu που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένα στην Περιφερειακή Αποθήκη Χαλκίδας της ΔΠΚΕ (είδος 5), έναντι συνολικού εκτιμώμενου τιμήματος 333.600,00 € (τιμή μονάδος 2,085 €/kg).

Το συνολικό εκτιμώμενο τίμημα ανάθεσης στην εταιρεία ΚΥΚΛΟΜΕΤΑΛ Α.Ε, ανέρχεται στο ποσό των 3.921.563,90 ευρώ.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 513502/1.3.2016 για την εκποίηση συγκεντρικών καλωδίων Al.
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε για τον πλειοδοτικό διαγωνισμό αριθ. 513502/1.3.2016 που προκηρύχθηκε με ανοιχτή διαδικασία:

1. την κατακύρωση του διαγωνισμού αριθ. 513502/1.3.2016 για την εκποίηση Συγκεντρικών καλωδίων Al στην πρώτη, κατ’ είδος, πλειοδότρια εταιρεία ΣΙΔΜΕΤΑΛ Α.Β.Ε.Ε, της οποίας η προσφορά κρίθηκε ως τυπικά και τεχνικά αποδεκτή, ως εξής:

1.1 200.000 kg συγκεντρικών καλωδίων Al που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένοι στην Αποθήκη Κηφισού της ΔΠΑ (είδος 1), έναντι συνολικού εκτιμώμενου τιμήματος 163.760,00 € (τιμή μονάδος 0,8188 €/kg).

1.2 565.000 kg συγκεντρικών καλωδίων Al που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένα στις Περιφερειακές Αποθήκες Κορίνθου και Πάτρας της ΔΠΠ – Η (είδος 2), έναντι συνολικού εκτιμώμενου τιμήματος 462.622,00 € (τιμή μονάδος 0,8188 €/kg).

1.3 600.000 kg συγκεντρικών καλωδίων Al που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένα στην Αποθήκη Ασπροπύργου της ΔΠΝ (είδος 3), έναντι συνολικού εκτιμώμενου τιμήματος 491.280,00 € (τιμή μονάδος 0,8188 €/kg).

1.4 215.000 kg συγκεντρικών καλωδίων Al που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένα στην Περιφερειακή Αποθήκη Βόλου της ΔΠΚΕ (είδος 4), έναντι συνολικού εκτιμώμενου τιμήματος 180.342,00 € (τιμή μονάδος 0,8388 €/kg).
1.5 180.000 kg συγκεντρικών καλωδίων Al που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένα στην Περιφερειακή Αποθήκη Χαλκίδας της ΔΠΚΕ (είδος 5), έναντι συνολικού εκτιμώμενου τιμήματος 147.384,00 € (τιμή μονάδος 0,8188 €/kg).

1.6 240.000 kg συγκεντρικών καλωδίων Al που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένα στην Περιφερειακή Αποθήκη Θεσσαλονίκης της ΔΠΜ – Θ (είδος 6), έναντι συνολικού εκτιμώμενου τιμήματος 201.312,00 € (τιμή μονάδος 0,8388 €/kg).

Το συνολικό εκτιμώμενο τίμημα κατακύρωσης του πιο πάνω διαγωνισμού 513502/1.3.2016 ανέρχεται στο ποσό των 1.646.700,00 ευρώ.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 513602/3.3.2016 για την εκποίηση μετάλλων σιδήρου.
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε για τον πλειοδοτικό διαγωνισμό αριθ. 513602/3.3.2016 που προκηρύχθηκε με ανοιχτή διαδικασία:

1. την κατακύρωση του διαγωνισμού 513602/3.3.2016 για την εκποίηση Μετάλλων Σιδήρου στην πρώτη κατ’ είδος, πλειοδότρια εταιρεία ΒΙΟΚΑΛΩΔΙΑ ΕΠΕ για τα είδη 1, 2, 3, 4 και 5, της οποίας η προσφορά κρίθηκε ως τυπικά και τεχνικά αποδεκτή, ως εξής:

1.1 463.000 kg Μετάλλων Σιδήρου που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένα στην Αποθήκη Κηφισού της ΔΠΑ (είδος 1), έναντι συνολικού εκτιμώμενου τιμήματος 86.118,00 € (τιμή μονάδος 0,1860 €/kg).

1.2 200.000 kg Μετάλλων Σιδήρου που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένα στη Περιφερειακή Αποθήκη Πατρών της ΔΠΠ – Η (είδος 2), έναντι συνολικού εκτιμώμενου τιμήματος 31.200,00 € (τιμή μονάδος 0,1560 €/kg).

1.3 20.000 kg Μετάλλων Σιδήρου που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένα στην Αποθήκη Ασπροπύργου της ΔΠΝ (είδος 3), έναντι συνολικού εκτιμώμενου τιμήματος 3.740,00 € (τιμή μονάδος 0,1870 €/kg).

1.4 985.000 kg Μετάλλων Σιδήρου που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένα στην Περιφερειακή Αποθήκη Βόλου της ΔΠΚΕ (είδος 4), έναντι συνολικού εκτιμώμενου τιμήματος 184.195,00 € (τιμή μονάδος 0,1870 €/kg).

1.5 1.350.000 kg Μετάλλων Σιδήρου που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένα στην Περιφερειακή Αποθήκη Χαλκίδας της ΔΠΚΕ (είδος 5), έναντι συνολικού εκτιμώμενου τιμήματος 257.850,00 € (τιμή μονάδος 0,1910 €/kg).

Tο συνολικό εκτιμώμενο τίμημα ανάθεσης στην εταιρεία ΒΙΟΚΑΛΩΔΙΑ ΕΠΕ, ανέρχεται στο ποσό των 563.103,00 ευρώ.

2. την κατακύρωση του διαγωνισμού 513602/3.3.2016 για την εκποίηση Μετάλλων Σιδήρου στην πλειοδότρια εταιρεία ΧΟΥΣΕΙΝΟΓΛΟΥ Γ. ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ για το είδος 6, της οποίας η προσφορά κρίθηκε ως τυπικά και τεχνικά αποδεκτή, ως εξής:

2.1 4.300 kg Μετάλλων Σιδήρου που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένα στην Περιφερειακή Αποθήκη Θεσσαλονίκης της ΔΠΜ – Θ (είδος 6), έναντι συνολικού εκτιμώμενου τιμήματος 657,90 € (τιμή μονάδος 0,1530 €/kg).

3. Το συνολικό τίμημα κατακύρωσης του διαγωνισμού 513602/3.3.2016 ανέρχεται στο ποσό των 563.760,90 ευρώ.

-----------------------------------------------------------------