ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 18ης/23.9.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5099041/6.6.2011 με τον Οίκο EFACEC ENERGIA – MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELECTRICOS S.A. για την προμήθεια Συστήματος Τηλελέγχου για τον τηλεχειρισμό των στοιχείων Δικτύου της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών.
Τροποποίηση όρων της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την προμήθεια των υλικών και υπηρεσιών εγκατάστασης και παραμετροποίησης λογισμικού από τον Οίκο EFACEC ENERGIA – MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELECTRICOS S.A, έναντι τιμήματος 41.710,20 ευρώ και την αλλαγή των συμβατικών όρων περί «χρόνου παράδοσης» και «χρόνου εγκατάστασης – θέση σε λειτουργία».

-----------------------------------------------------------------