ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 10ης/12.5.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
  

Θέμα: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, στις 23 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη ώρα 11:00’, στην έδρα της Εταιρίας στην Αθήνα, (Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43) και την πρόσκληση του μοναδικού μετόχου, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01.01.2016 – 31.03.2016, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για την περίοδο 01/01/2016 έως 31/03/2016, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Οι εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν:

- Κατάσταση Αποτελεσμάτων
- Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
- Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
- Κατάσταση Ταμειακών Ροών
- Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
- Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΠΛΤ-438/2014 για την εκτέλεση του Έργου: «Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού για την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση αίθουσας Η/Υ και των σχετικών υποδομών (Data Center) στο κτήριο που στεγάζεται η Διεύθυνση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.».

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ΔΠΛΤ-438/2014 και την ανάθεση του έργου με αντικείμενο «Μελέτη, Προμήθεια & Εγκατάσταση εξοπλισμού για την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση αίθουσας Η/Υ και των σχετικών υποδομών (Data Center) στο κτήριο που στεγάζεται η Διεύθυνση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΔΕΔΔΗΕ» στην Eταιρία Space Hellas A.E., έναντι συνολικού τιμήματος εννιακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων έξι ευρώ και δέκα λεπτών (968.906,10 €) πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την προσφορά της Eταιρίας.

-----------------------------------------------------------------