ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 21ης/4.11.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

Θέμα: Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01.01.2016 – 30.09.2016, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για την περίοδο 01.01.2016 έως 30.09.2016, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και περιλαμβάνουν:
1. τις οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν τα εξής:
• Κατάσταση Αποτελεσμάτων
• Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
• Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
• Κατάσταση Ταμειακών Ροών
• Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

2. τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Συμβάσεις αριθ. 5085012/1.6.2016 και 5085011/21.6.2016 με τους Οίκους TOSHIBA TRANSMISSION & DISTRIBUTION SYSTEMS (India) Pvt. Ltd (TTDI) και ΣΝΑΪΝΤΕΡ ΕΛΕΚΤΡΙΚ Α.Ε.Β.Ε. αντίστοιχα, για την προμήθεια Τριφασικών Μ/Σ Διανομής και ανταλλακτικών αυτών.
Τροποποίηση όρων των πιο πάνω Συμβάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση των παραγράφων:
• 9.2.1. ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝ ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ και
• 5 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ – 1η τμηματική παράδοση
των Ειδικών Όρων των Συμβάσεων 5085012/1.6.2016 και 5085011/21.6.2016.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Έγκριση διαδικασίας βράβευσης των παιδιών των μισθωτών και των συνταξιούχων της Εταιρίας που διακρίνονται στις σπουδές τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατ’ έτος βράβευση των παιδιών των εργαζομένων και των συνταξιούχων του ΔΕΔΔΗΕ, που διακρίνονται κατά το προηγούμενο σχολικό-ακαδημαϊκό έτος στις σπουδές τους, με την απονομή ηθικού επαίνου και την επίδοση αναμνηστικού δώρου, αντίστοιχου με την καταβληθείσα προσπάθεια των διακριθέντων παιδιών.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 502504/9.6.2015 για την προμήθεια καλωδίων και αγωγών.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με κλειστή διαδικασία αριθ. 502504/09.06.2015 για την προμήθεια Καλωδίων και Αγωγών και την ανάθεση της προμήθειας των υλικών (23 είδη) αυτού, στους παρακάτω κατ’ είδος τυπικά αποδεκτούς μειοδότες Οίκους:

 Στον Οίκο «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.», τα είδη 2 & 3 της Ομάδας Α, το είδος 3 της Ομάδας Β, τα είδη 2, 5 & 6 της Ομάδας Γ, το είδος 2 της Ομάδας Δ, τα είδη 2 & 5 της Ομάδας Ε και τα είδη 5 & 6 της Ομάδας ΣΤ, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους € 34.380.035,50 (πλέον Φ.Π.Α.)

 Στον Οίκο «ΝΕΧΑΝS EΛΛΑΣ Α.Β.Ε.», το είδος 1 της Ομάδας Α, τα είδη 1, 4 & 7 της Ομάδας Γ, το είδος 1 της Ομάδας Δ, τα είδη 3 & 4 της Ομάδας Ε και το είδος 3 της Ομάδας ΣΤ, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους € 28.274.076,80 (πλέον Φ.Π.Α.)

 Στον Οίκο «ΚΑΛΩΔΙΑ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.», το είδος 3 της Ομάδας Γ, το είδος 1 της Ομάδας ΣΤ και τα δύο (2) είδη της Ομάδας Ζ, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους € 10.355.120,00 (πλέον Φ.Π.Α.).

Οι πιο πάνω αναθέσεις συνολικής αξίας € 73.009.232,30 γίνονται για υλικό παραδοτέο στην αποθήκη των προμηθευτών επάνω σε αυτοκίνητο του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αριθ. 502504/09.06.2015, τις προσφορές των Οίκων και τη σχετική αλληλογραφία.

-----------------------------------------------------------------