ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 16ης/4.8.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01.01.2016 – 30.06.2016, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για την περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και περιλαμβάνουν :

1. Τις οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν τα εξής:
• Κατάσταση Αποτελεσμάτων
• Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
• Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
• Κατάσταση Ταμειακών Ροών
• Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

2. Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 507501/23.12.2015 για την προμήθεια τηλεχειριζόμενων διακοπτών φορτίου SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων Μ.Τ.
Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αποφάσισε τη ματαίωση του διαγωνισμού 507501/23.12.2015 για την προμήθεια Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων Μ.Τ., συνολικής προϋπολογισμένης αξίας € 23.836.500,00 (πλέον Φ.Π.Α.).

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 501607/23.6.2016 για την προμήθεια φυγοκεντρικών τσιμεντόστυλων.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

To Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε για τον διαγωνισμό αριθ. 501607/23.06.2016 με κλειστή διαδικασία, την επικύρωση των αποτελεσμάτων του υπόψη διαγωνισμού και την ανάθεση της προμήθειας των υλικών αυτού στον οίκο PRECONSTRUCTA AEBTE, έναντι συνολικού τιμήματος 995.010,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση των υλικών στην αποθήκη του προμηθευτή.

-----------------------------------------------------------------