ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 1ης/14.1.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
Θέμα: Καθορισμός των έργων στρατηγικής σημασίας της Εταιρίας.

Η Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον εκσυγχρονισμό της Εταιρείας και στην προσαρμογή της στο νέο περιβάλλον της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως διαμορφώνεται διεθνώς μέσα από τις ραγδαίες εξελίξεις στα έξυπνα δίκτυα, την τηλε-εξυπηρέτηση και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Προκειμένου να επιτευχθεί η αναγκαία εστίαση και βελτιστοποίηση των δράσεων εκσυγχρονισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να χαρακτηρισθούν ως στρατηγικής σημασίας και να ενταχθούν κατά προτεραιότητα στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του ΔΕΔΔΗΕ τα ακόλουθα έργα:

1. Εκσυγχρονισμός Κέντρου Ελέγχου δικτύων Αττικής
2. Δημιουργία Κέντρου Ελέγχου δικτύων Νησιών
3. Εκσυγχρονισμός ελέγχου δικτύων λοιπής Χώρας
4. Αναβάθμιση περιφερειακού εξοπλισμού τηλεχειρισμών στα δίκτυα
5. Εγκατάσταση Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών
6. Νέο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πελατών
7. Εγκατάσταση Συστημάτων Τηλε-εξυπηρέτησης Πελατών
8. Αναβάθμιση Προγραμματισμού Ανάπτυξης Δικτύων
9. Ανάπτυξη υποδομών Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για εφαρμογή Κώδικα ΜΔΝ
10. Ανάπτυξη «Έξυπνων Νησιών», Πιλοτικό και προώθηση επέκτασής του
11. Τηλεμέτρηση πελατών ΧΤ, Πιλοτικό και προώθηση επέκτασής του
12. Αναδιοργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 501402/17.6.2014 για την προμήθεια φυγοκεντρικών τσιμεντόστυλων.
Εκδίκαση προδικαστικής προσφυγής του Οίκου PRECONSTRUCTA ΑΕΒΤΕ κατά της απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 278/1.10.2015.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την απόρριψη της Προδικαστικής Προσφυγής του οίκου PRECONSTRUCTA ΑΕΒΤΕ ως απαράδεκτης.

-----------------------------------------------------------------