ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 12ης/16.6.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5154021/11.9.2015 με την Εταιρία AIGLON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ για την προμήθεια οχημάτων.
Αύξηση των ποσοτήτων των υλικών της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επαύξηση των ποσοτήτων των υλικών της Σύμβασης αριθ. 5154021/11.09.201, με την Εταιρία AIGLON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ για την προμήθεια οχημάτων ως ακολούθως: 


ΕΙΔΟΣ Α/Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΥΛΙΚΟΥ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΕ €

ΤΙΜΗ ΟΛΙΚΗ

ΣΕ €

2

8

ΤΕΜ

Επιβατηγό όχημα μικτής χρήσης, 0,5 ton CITROEN BERLINGO MULTISPACE 1.6HDi (75HP), σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

(Στην τιμή περιλαμβάνεται το Ειδικό Τέλος Ταξινόμησης και το κόστος μεταβίβασης και τελών κυκλοφορίας)

16.260,00

130.080,00

3

2

ΤΕΜ

Επιβατηγό όχημα μικτής χρήσης, 0,4 ton CITROEN NEMO MULTISPACE 1.3HDi (75HP), σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

(Στην τιμή περιλαμβάνεται το Ειδικό Τέλος Ταξινόμησης και το κόστος μεταβίβασης και τελών κυκλοφορίας)

12.775,00

25.550,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.)        155.630,00


Τα οχήματα της επαύξησης θα παραδοθούν με άδειες και πινακίδες κυκλοφορίας, έτοιμα για χρήση σε Αποθήκη του Πωλητή (ΠΑΕΓΑΕ στη Μαγούλα Αττικής), μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του σχετικού Συμπληρώματος που θα υπογραφεί.

Ο Πωλητής θα καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, αξίας 7.781,50 ευρώ ίση με το 5% του συνολικού τιμήματος της αξίας της επαύξησης.

Η συνολική συμβατική αξία της Σύμβασης μετά την επαύξηση διαμορφώνεται σε 981.472,60 ευρώ.

-----------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΔ-207 για την εκτέλεση του Έργου: «Πιλοτικό Σύστημα τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων».
Μερική τροποποίηση της απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 117/18.7.2014.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Προσφυγών που είχε ορισθεί για τη διενέργεια του διαγωνισμού από τη Διεύθυνση Δικτύου, με αριθμό διακήρυξης ΔΔ-207 για την ανάδειξη Αναδόχου του Έργου: «Πιλοτικό Σύστημα τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων».

-----------------------------------------------------------------