ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 15ης/28.7.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5098031/21.7.2010 με τον Οίκο EFACEC ENERGIA – MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELECTRICOS S.A. για την προμήθεια Συστήματος Διαχείρισης Δικτύων Διανομής της ΔΠΑ.
Τροποποίηση όρων της πιο πάνω Σύμβασης.


Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις αλλαγές στους Ειδικούς Όρους περί χρονοδιαγράμματος παραδόσεων και του χρόνου εγκατάστασης.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 503404/19.6.2014 για την προμήθεια υπόγειων χυτοσιδηρών κιβωτίων ζεύξης καλωδίων Χ.Τ. δύο (2) και τεσσάρων (4) διευθύνσεων με τα καλύμματα αυτών.
- Ματαίωση της προμήθειας των ειδών 1β και 2β του πιο πάνω διαγωνισμού.
- Μείωση των ποσοτήτων των ειδών 1 και 2 του πιο πάνω διαγωνισμού.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της προμήθειας των υπόλοιπων ειδών αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

1. Τη ματαίωση του υπόψη διαγωνισμού ως προς την προμήθεια της διακηρυχθείσας ποσότητας του είδους με α/α 1β (510 τεμαχίων καλυμμάτων των φρεατίων των πεζοδρομίων για κιβώτια ζεύξης δύο (2) διευθύνσεων D 400) της απαρτίας 1, προϋπολογισμένης αξίας € 30.600,00 και της διακηρυχθείσας ποσότητας του είδους 2β (210 τεμαχίων καλυμμάτων των φρεατίων των πεζοδρομίων για κιβώτια ζεύξης τεσσάρων (4) διευθύνσεων D 400) της απαρτίας 2, προϋπολογισμένης αξίας € 36.750,00, λόγω μη ικανοποιητικού αποτελέσματος.

2. Τη μείωση της ποσότητας του είδους 1 (υπόγεια χυτοσιδηρά κιβώτια ζεύξης καλωδίων Χ.Τ. δύο (2) διευθύνσεων) κατά 510 τεμάχια, προϋπολογισμένης αξίας € 66.300,00 και της ποσότητας του είδους 2 (υπόγεια χυτοσιδηρά κιβώτια ζεύξης καλωδίων Χ.Τ. τεσσάρων (4) διευθύνσεων) κατά 210 τεμάχια, προϋπολογισμένης αξίας € 67.200,00.

3. Την επικύρωση των αποτελεσμάτων του παραπάνω διαγωνισμού ως προς την προμήθεια των ειδών 1 & 1α της απαρτίας 1 και των ειδών 2 & 2β της απαρτίας 2 και την ανάθεση αυτών στoν τυπικά και τεχνικά αποδεκτό οίκο ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ, ως ακολούθως :

Απαρτία 1

 Είδος 1 : 1.190 τεμ. υπογείων χυτοσιδηρών κιβωτίων ζεύξης καλωδίων Χ.Τ. δύο (2) διευθύνσεων έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 172.550,00 (πλέον Φ.Π.Α), για παράδοση του υλικού σε καθορισμένες Περιφερειακές Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., πάνω σε αυτοκίνητο του προμηθευτή.

 Είδος 1α : 1.190 τεμ. καλυμμάτων των φρεατίων των πεζοδρομίων για κιβώτια ζεύξης δύο (2) διευθύνσεων, κατηγορίας Β 125 έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 53.550,00 (πλέον Φ.Π.Α), για παράδοση του υλικού σε καθορισμένες Περιφερειακές Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., πάνω σε αυτοκίνητο του προμηθευτή.

Απαρτία 2

 Είδος 2 : 490 τεμ. υπογείων χυτοσιδηρών κιβωτίων ζεύξης καλωδίων Χ.Τ. τεσσάρων (4) διευθύνσεων έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 203.350,00 (πλέον Φ.Π.Α), για παράδοση του υλικού σε καθορισμένες Περιφερειακές Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., πάνω σε αυτοκίνητο του προμηθευτή.

 Είδος 2α : 490 τεμ. καλυμμάτων των φρεατίων των πεζοδρομίων για κιβώτια ζεύξης τεσσάρων (4) διευθύνσεων, κατηγορίας Β 125 έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 39.200,00 (πλέον Φ.Π.Α), για παράδοση του υλικού σε καθορισμένες Περιφερειακές Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., πάνω σε αυτοκίνητο του προμηθευτή.

Η συνολική αξία της παραπάνω ανάθεσης ανέρχεται σε 468.650,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 508301/8.10.2013 για την προμήθεια Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Μετρήσεως.
– Εκδίκαση προσφυγής.
– Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

1. Την απόρριψη της προσφυγής του οίκου POWERTEC LTD κατά της τυπικής απόρριψης της προσφοράς του στο β’ στάδιο αποσφράγισης του διαγωνισμού 508301/08.10.2013 και τη θεώρηση της προσφοράς αυτής ως οριστικά τυπικά μη αποδεκτής.

2. Τη ματαίωση του διαγωνισμού και ειδικότερα:

Των ειδών 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 του διαγωνισμού 508301/08.10.2013 διότι δεν υπάρχει τυπικά αποδεκτή οικονομική προσφορά.

Των ειδών 1 και 2 του διαγωνισμού 508301/08.10.2013 διότι μεταβλήθηκαν οι ανάγκες της επιχείρησης.

-----------------------------------------------------------------