ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 8ης/14.4.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
Θέμα: Μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης Κεντρικών Υπηρεσιών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μίσθωση του ακινήτου επί της Λ. Συγγρού 23 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας:
Α) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.,
B) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ,
συνολικής επιφανείας 1.064,69 μ2, έναντι μηνιαίου μισθώματος 8.600,00 ευρώ.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 503409/16.1.2015 για την προμήθεια Πολυεστερικών Κιβωτίων από SMC τοποθέτησης μετρητικών συστημάτων παροχών ΔΕΗ Νο 5, 6 και 7.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε για το διαγωνισμό με αριθ. 503409/16.01.2015, που προκηρύχθηκε με ανοικτή διαδικασία, την επικύρωση των αποτελεσμάτων και την ανάθεση της προμήθειας των υλικών αυτού, στην μειοδοτούσα Κοινοπραξία ΜΙΧ. ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ - ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ, της οποίας η προσφορά κρίθηκε τυπικά και τεχνικά αποδεκτή, ήτοι:

• 3.500 τεμ. Πολυεστερικών Κιβωτίων από SMC τοποθέτησης μετρητικών συστημάτων παροχών ΔΕΗ Νο 5, (είδος 1) στη τυπικά και τεχνικά αποδεκτή, Κοινοπραξίας ΜΙΧ. ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ - ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος 1.165.500,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση του υλικού σε καθορισμένες Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., πάνω σε αυτοκίνητο των προμηθευτών.

• 1.800 τεμ. Πολυεστερικών Κιβωτίων από SMC τοποθέτησης μετρητικών συστημάτων παροχών ΔΕΗ Νο 6, (είδος 2) στη τυπικά και τεχνικά αποδεκτή, Κοινοπραξίας ΜΙΧ. ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ - ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος 610.200,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση του υλικού σε καθορισμένες Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., πάνω σε αυτοκίνητο των προμηθευτών.

• 600 τεμ. Πολυεστερικών Κιβωτίων από SMC τοποθέτησης μετρητικών συστημάτων παροχών ΔΕΗ Νο 7, (είδος 3) στη τυπικά και τεχνικά αποδεκτή, Κοινοπραξίας ΜΙΧ. ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ - ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος 203.400,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση του υλικού σε καθορισμένες Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., πάνω σε αυτοκίνητο των προμηθευτών.

Η συνολική αξία της παραπάνω ανάθεσης ανέρχεται σε 1.979.100,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση των υλικών στις Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., επάνω σε αυτοκίνητο του Προμηθευτή, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης, την προσφορά της Κοινοπραξίας και τη σχετική επιστολή αυτής.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 503508/18.12.2015 για την προμήθεια Πολυεστερικών Κιβωτίων, κατάλληλων για την εγκατάσταση Μονοφασικών και Τριφασικών Μετρητών Χ.Τ.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε για το διαγωνισμό με αριθ. 503508/18.12.2015, που προκηρύχθηκε με κλειστή διαδικασία, την επικύρωση των αποτελεσμάτων και την ανάθεση της προμήθειας των υλικών αυτού, στους παρακάτω –ανά είδος- μειοδότες οίκους των οποίων η προσφορά κρίθηκε τυπικά και τεχνικά αποδεκτή, ήτοι:

• 43.000 τεμ. Πολυεστερικών Κιβωτίων για την εγκατάσταση Μονοφασικών Μετρητών, Ηλεκτρικής Ενέργειας Χ.Τ. (είδος 1) στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό οίκο ΜΙΧ. ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος 465.690,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση του υλικού σε καθορισμένες Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., πάνω σε αυτοκίνητό του.

• 13.500 τεμ. Πολυεστερικών Κιβωτίων για την εγκατάσταση Τριφασικών Μετρητών, Ηλεκτρικής Ενέργειας Χ.Τ., (είδος 2) στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό οίκο ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος 193.050,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση του υλικού σε καθορισμένες Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., πάνω σε αυτοκίνητό του.

Η συνολική αξία των παραπάνω αναθέσεων ανέρχεται σε 658.740,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 502509/13.1.2016 για την προμήθεια Καλωδίων και Αγωγών.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθμ. 502509/13.01.2016 που διενεργήθηκε, με κλειστή διαδικασία, για την προμήθεια Καλωδίων και Αγωγών (7 Είδη) και την ανάθεση της προμήθειας των ειδών του υπόψη διαγωνισμού, στους ακόλουθους κατ’ είδος μειοδότες Οίκους, ως εξής:

 Στον Οίκο «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.», η συνολική ποσότητα των ειδών με α/α 1, 2, 3, 4, 6 και το 50% της ποσότητας του είδους με α/α 7, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 593.805,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

 Στον Οίκο «ΝΕΧΑΝS EΛΛΑΣ Α.Β.Ε.», η συνολική ποσότητα του είδους με α/α 5 και το 50% της ποσότητας του είδους με α/α 7, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 223.675,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

Το συνολικό τίμημα των πιο πάνω αναθέσεων για υλικό παραδοτέο στην Αποθήκη των Προμηθευτών επάνω σε αυτοκίνητο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ανέρχεται σε 817.480,00 ευρώ.

-----------------------------------------------------------------