ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 2ης/29.1.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
  
 
Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-5002011/21.1.2013 με τον Οίκο BYTE ΑΒΕΕ για την εκτέλεση του Έργου: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Μηχανογραφικού Γεωγραφικού Συστήματος για το δίκτυο Διανομής της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.».
– Τροποποίηση – επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.
– Εφαρμογή του ειδικού όρου περί αυξομείωσης ποσοτήτων του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση – επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης ΔΔ-5002011/21.01.13 και την ψηφιακή αποτύπωση και εισαγωγή στο μηχανογραφικό σύστημα που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της υπόψη Σύμβασης, του Δικτύου Διανομής των νησιών Άνδρου και Τήνου.
-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Έγκριση νέων πρότυπων τευχών για την επιλογή αναδόχων και την κατάρτιση Συμβάσεων Έργων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του αποφάσισε την έγκριση νέων πρότυπων τευχών για την επιλογή αναδόχων και την κατάρτιση συμβάσεων έργων, σε εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν.4281/2014.
Οι διαδικασίες διαγωνισμών ή αναθέσεων που ξεκίνησαν ή θα ξεκινήσουν πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4281/2014 θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την έναρξή τους.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Έγκριση του Προϋπολογισμού Εκμετάλλευσης και Επενδύσεων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., έτους 2016.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Προϋπολογισμό Εκμετάλλευσης και Επενδύσεων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., έτους 2016.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 501408/30.9.2014 για την προμήθεια ανεμπότιστων ξύλινων στύλων.
– Απόρριψη προδικαστικών προσφυγών.
– Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβουλίου ενέκρινε για το διαγωνισμό αριθ. 501408/30.09.2014 που προκηρύχθηκε με ανοικτή διαδικασία:

1. την επικύρωση των αποτελεσμάτων και την ανάθεση της προμήθειας 85.200 τεμαχίων ανεμπότιστων ξύλινων στύλων διαφόρων κατηγοριών στους παρακάτω τεχνικά αποδεκτούς Οίκους :
1. ΚΥΡΓΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. Α.Δ.Σ. ΒΟΒΟΥΣΑΣ «Η ΜΟΡΦΑ»
3. ΑΦΟΙ ΣΤ. ΓΩΤΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
4. Α.Δ.Σ ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ «Ο ΚΟΡΜΟΣ»
5. ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΑΒΕΕ
6. ΝΤΟΥΚΑΣ Ι. – ΤΡΑΪΚΑΠΗΣ ΑΘ. Ο.Ε.
7. ΑΦΟΙ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ Ο.Ε.
8. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9. ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
10. CRYSTAL MAR ΣΙΝΤΟΥ ΑΒΡΑΜΙΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.
11. Γ’ ΑΔΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ «ΤΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ»
12. Α.Δ.Σ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ «Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
13. ΣΤΡ. ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ
14. ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ AΕΒΕ

Το συνολικό σταθερό τίμημα για παράδοση των ανεμπότιστων ξύλινων στύλων στα συνεργαζόμενα με το ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. εμποτιστήρια ανέρχεται σε € 7.829.959,15 (πλέον ΦΠΑ).

2. την απόρριψη των προδικαστικών προσφυγών των Οίκων Σ. ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, Α.Δ.Σ. ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ «Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ|, ΣΙΝΤΟΥ ΑΒΡΑΜΙΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. και KNC Α.Ε. ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 513420/15.1.2015 για την εκποίηση αγωγών δικτύων Cu.
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε για τον πλειοδοτικό διαγωνισμό αριθ. 513420/15.01.2015 που προκηρύχθηκε με ανοιχτή διαδικασία:
1. την κατακύρωση του διαγωνισμού αριθ. 513420/15.01.2015 για την εκποίηση αγωγών δικτύων Cu στην πρώτη κατ’ είδος, πλειοδότρια Εταιρία ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ, της οποίας η προσφορά κρίθηκε ως τυπικά και τεχνικά αποδεκτή, ως εξής:

1.1 300.000 kg αγωγών δικτύων Cu που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένοι στην Αποθήκη Κηφισού της ΔΠΑ (είδος 1), έναντι συνολικού εκτιμώμενου τιμήματος 1.437.450,00 € (τιμή μονάδος 4,7915 €/kg)
1.2 300.000 kg αγωγών δικτύων Cu που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένοι στις Περιφερειακές Αποθήκες Κορίνθου και Πάτρας της ΔΠΠ – Η (είδος 2), έναντι συνολικού εκτιμώμενου τιμήματος 1.437.450,00 € (τιμή μονάδος 4,7915 €/kg)
1.3 1.500.000 kg αγωγών δικτύων Cu που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένοι στην Αποθήκη Ασπροπύργου της ΔΠΝ (είδος 3), έναντι συνολικού εκτιμώμενου τιμήματος 7.187.250,00 € (τιμή μονάδος 4,7915 €/kg).
1.4 22.000 kg αγωγών δικτύων Cu που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένοι στην Περιφερειακή Αποθήκη Βόλου της ΔΠΚΕ (είδος 4), έναντι συνολικού εκτιμώμενου τιμήματος 105.413,00 € (τιμή μονάδος 4,7915 €/kg).
1.5 140.000 kg αγωγών δικτύων Cu που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένοι στην Περιφερειακή Αποθήκη Χαλκίδας της ΔΠΚΕ (είδος 5), έναντι συνολικού εκτιμώμενου τιμήματος 670.810,00 € (τιμή μονάδος 4,7915 €/kg).
1.6 110.000 kg αγωγών δικτύων Cu που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένοι στην Περιφερειακή Αποθήκη Θεσσαλονίκης της ΔΠΜ – Θ (είδος 6), έναντι συνολικού εκτιμώμενου τιμήματος 527.065,00 € (τιμή μονάδος 4,7915 €/kg).

Το συνολικό εκτιμώμενο τίμημα κατακύρωσης του διαγωνισμού αριθ. 513420/15.01.2015 ανέρχεται στο ποσό των 11.365.438,00 ευρώ.

-----------------------------------------------------------------