ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 9ης/26.4.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
Θέμα: Όροι και προϋποθέσεις για την εκλογή του εκπροσώπου των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καθόρισε τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την εκλογή του εκπροσώπου των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

-----------------------------------------------------------------