ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 14ης/14.7.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΚΣΔ-160/2180474/11.3.2008 με την Εταιρία ΑΒΒ Α.Ε. για την εκτέλεση του Έργου: «Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση του Κέντρου Διανομής 150 kV/MT Κλειστού Τύπου GIS Ρόδου».
– Διατήρηση σε ισχύ της πιο πάνω Σύμβασης.
– Τροποποίηση όρων του Συμπληρώματος Νο1/13.10.2008 της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

1. τη διατήρηση της Σύμβασης ΔΚΣΔ-160/2180474/11.03.2008 σε ισχύ για οκτώ (8) μήνες ακόμα και όχι αργότερα από την 31.12.2016, οπότε θα γίνει επανεκτίμηση του θέματος.

2. τη μετάθεση της προθεσμίας περάτωσης της εγκατάστασης του ΨΣΕ και της ένταξης σε αυτό του εξοπλισμού Μ.Τ. για την 30.06.2016.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΕΕΔ-8/1.2.2016 για την παροχή υπηρεσιών που αφορά στην «Ανακατασκευή έξι (6) τριφασικών μετασχηματιστών ισχύος 40/50MVA, 150/15,75-21kV, συνδεσμολογίας Dyn1 και προμήθεια ενός (1) πλήρους σετ υλικών/ανταλλακτικών, με επανασχεδιασμό των πηνίων ΥΤ».
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσιών.


Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού ΔΕΕΔ-8 για την ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών που αφορά στην «ANAKATAΣΚΕΥΗ ΕΞΙ (6) ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 40/50MVA, 150/15,75–21kV, ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ Dyn1 KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΕΤ ΥΛΙΚΩΝ/ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΠΗΝΙΩΝ ΥΤ» στην Εταιρεία «GRID SOLUTIONS HELLAS AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ A.E.» με διακριτικό τίτλο «Grid Solutions Hellas A.E.», έναντι συνολικού συμβατικού τιμήματος ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων ευρώ (€ 1.229.000,00), με δυνατότητα προαίρεσης κατασκευής-προμήθειας ενός (1) επιπλέον πλήρους σετ υλικών/ανταλλακτικών του Μ/Σ, έναντι € 109.000,00.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 502307/11.3.2014 για την προμήθεια θερμοσυστελλόμενων υλικών καλωδίων Μέσης και Χαμηλής Τάσης.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία αριθ. 502307/11.03.2014 για την προμήθεια θερμοσυστελλόμενων υλικών καλωδίων Μέσης & Χαμηλής Τάσης και την ανάθεση της προμήθειας των υλικών αυτού, στους παρακάτω, ανά είδος και απαρτία, τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες Οίκους:

▪ Στον Οίκο «ELCON MEGARAD S.p.A.» Ιταλίας, τις απαρτίες με α/α 1,2,3,4 & 6 και το είδος με α/α 12 έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 576.228,00.

▪ Στον Οίκο «ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε.» Ελλάδας, τα είδη με α/α 5,8,11 & 13 του διαγωνισμού, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 422.304,00 (πλέον Φ.Π.Α.).

▪ Στον Οίκο «ΝΕΧΑΝS EΛΛΑΣ Α.Β.Ε.» Ελλάδας, τα είδη με α/α 7,9 & 10 του διαγωνισμού, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 151.193,00 (πλέον Φ.Π.Α.).

Οι ανωτέρω αναθέσεις συνολικής αξίας € 1.149.725,00 γίνονται για υλικό παραδοτέο στις Περιφερειακές Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επάνω σε αυτοκίνητο των Προμηθευτών σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αριθ. 502307/11.03.2014, τις προσφορές των Οίκων και τη σχετική αλληλογραφία.

-----------------------------------------------------------------