ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 13ης/29.6.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
Θέμα: - Εκλογή Εκπροσώπου των Εργαζομένων ως Μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
- Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.
- Εκπροσώπηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

Το Διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε :
τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, μετά την εκλογή, σύμφωνα με τις αρχαιρεσίες που διενεργήθηκαν στις 18 Μαΐου 2016, του κ. Μασούρα Κωνσταντίνου, ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., Εκπροσώπου των Εργαζομένων.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
1. Χατζηαργυρίου Νικόλαος του Δημητρίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
2. Μάργαρης Ιωάννης του Διονυσίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος
3. Σπίγκος Χρήστος του Πλουτάρχου, Σύμβουλος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
4. Δημητρίου Βασίλειος του Νικολάου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Διαμαντής Στέφανος του Παναγιώτη, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Κομνηνός Κωνσταντίνος του Ευστρατίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Μασούρας Κωνσταντίνος του Θεοφάνη, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ως προς την Εκχώρηση αρμοδιοτήτων - Εκπροσώπηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ισχύουν και επιβεβαιώνονται οι αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου αριθ.:

1. 328/22.10.2015

2. 327/22.10.2015

3. 139/5.12.2013, παρ. 3

4. 46/18.4.2013

-----------------------------------------------------------------