ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 21ης/8.9.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
Θέμα: Συμβάσεις κατασκευής Έργων Δικτύων Διανομής στις Διοικητικές Περιοχές Διανομής.
Εκχώρηση του υπολειπόμενου τιμήματος των πιο πάνω Συμβάσεων σε Τράπεζα, κατά τροποποίηση όρων τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση των Συμβάσεων των σε εξέλιξη 57 εργολαβιών κατασκευής έργων δικτύων Διανομής της Διακήρυξης ΔΔ-206 και ειδικότερα την κατ’ εξαίρεση παρέκκλιση από τον περιορισμό της παρ. 1.7. του Άρθρου 28 του τεύχους «Ειδικοί Όροι», ώστε να είναι δυνατή η μερική εκχώρηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου, του συμβατικού τιμήματός των, σε Τράπεζα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Άρθρου 9 των Γενικών Όρων των Συμβάσεων.
Επίσης καθόρισε τους όρους και τις προϋποθέσεις της προαναφερόμενης έγκρισης.

-----------------------------------------------------------------