ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 20ης/6.8.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
Θέμα: Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01.01.2015 – 30.06.2015, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για την περίοδο 01.01.2015 έως 30.06.2015, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Οι εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν :
- Κατάσταση Αποτελεσμάτων
- Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
- Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
- Κατάσταση Ταμειακών Ροών
- Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
- τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 513418/26.2.2015 για την εκποίηση αγωγών δικτύων ACSR.
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε για τον πλειοδοτικό διαγωνισμό αριθ. 513418/26.02.2015 που προκηρύχθηκε με ανοιχτή διαδικασία, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων και την ανάθεση της εκποίησης των υλικών αυτού στις, ανά είδος, πλειοδότριες εταιρείες ως ακολούθως:

  •  Στην εταιρεία ΒΙΟΚΑΛΩΔΙΑ ΕΠΕ την ανάθεση εκποίησης

- 150.000 kg αγωγών δικτύων ACSR που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένοι στην Αποθήκη Κηφισού της ΔΠΑ (είδος 1), έναντι συνολικού εκτιμώμενου τιμήματος 175.950,00 € (τιμή μονάδος 1,1730 €/kg).
- 550.000 kg αγωγών δικτύων ACSR που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένοι στις Περιφερειακές Αποθήκες Κορίνθου και Πάτρας της ΔΠΠ – Η (είδος 2), έναντι συνολικού εκτιμώμενου τιμήματος 579.865,00 € (τιμή μονάδος 1,0543 €/kg).
- 320.000 kg αγωγών δικτύων ACSR που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένοι στην Περιφερειακή Αποθήκη Βόλου της ΔΠΚΕ (είδος 4), έναντι συνολικού εκτιμώμενου τιμήματος 362.560,00 € (τιμή μονάδος 1,1330 €/kg).
- 470.000 kg αγωγών δικτύων ACSR που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένοι στην Περιφερειακή Αποθήκη Χαλκίδας της ΔΠΚΕ (είδος 5), έναντι συνολικού εκτιμώμενου τιμήματος 537.210,00 € (τιμή μονάδος 1,1430 €/kg).
Το συνολικό εκτιμώμενο τίμημα ανάθεσης στην εταιρεία ΒΙΟΚΑΛΩΔΙΑ ΕΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 1.655.585,00 €.

  •  Στην εταιρεία ΚΥΚΛΟΜΕΤΑΛ ΑΕ την ανάθεση εκποίησης 1.100.000 kg αγωγών δικτύων ACSR που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένοι στην Αποθήκη Ασπροπύργου της ΔΠΝ (είδος 3), έναντι συνολικού εκτιμώμενου τιμήματος 1.142.900,00 € (τιμή μονάδος 1,039 €/kg).

  •  Στην εταιρεία ΣΙΔΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕ την ανάθεση εκποίησης 600.000 kg αγωγών δικτύων ACSR που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένοι στην Περιφερειακή Αποθήκη Θεσσαλονίκης της ΔΠΜ – Θ (είδος 6), έναντι συνολικού εκτιμώμενου τιμήματος 635.280,00 € (τιμή μονάδος 1,0588 €/kg).


Η συνολική εκτιμώμενη αξία κατακύρωσης με βάση τα αποτελέσματα του διαγωνισμού 513418/26.02.2015 ανέρχεται στο ποσό των 3.433.765,00 €.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 515402/17.9.2014 για την προμήθεια οχημάτων.
– Ματαίωση της προμήθειας του είδους 4 του πιο πάνω διαγωνισμού.
– Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της προμήθειας των υπόλοιπων ειδών αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ενέκρινε για το διαγωνισμό αριθ. 515402/17.9.2014 που προκηρύχθηκε με ανοικτή διαδικασία:

• τη ματαίωση του διαγωνισμού με αριθμό 515402/17.9.2014 ως προς την προμήθεια της συνολικής διακηρυχθείσας ποσότητας του είδους 4 (φορτηγά διπλοκάμπινα 4Χ4), προϋπολογισμένης αξίας 694.400,00 €, λόγω μη ικανοποιητικού αποτελέσματος.

• την επικύρωση των αποτελεσμάτων και την ανάθεση της προμήθειας των ειδών 1, 2 και 3 στη μειοδότρια εταιρεία AIGLON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ με δ.τ. 1) «CITROEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και 2) «AIGLON A.E.» για την προμήθεια είκοσι ενός (21) τεμ. φορτηγών κλειστού τύπου CITROEN BERLINGO VAN 1.6HDi (75HP), είκοσι τριών (23) επιβατηγών οχημάτων μικτής χρήσης, 0,5 ton CITROEN BERLINGO MULTISPACE 1.6HDi (75HP) και δεκατεσσάρων (14) τεμ. επιβατηγών οχημάτων μικτής χρήσης, 0,4 ton CITROEN NEMO MULTISPACE 1.3HDi (75HP) έναντι συνολικού τιμήματος 825.842,60 € (πλέον Φ.Π.Α.) για παράδοση των οχημάτων με άδειες και πινακίδες κυκλοφορίας, έτοιμα για χρήση, σε Αποθήκη του Προμηθευτή ευρισκόμενη εντός του Λεκανοπεδίου Αττικής.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 501402/17.6.2014 για την προμήθεια φυγοκεντρικών τσιμεντόστυλων.
Κρίση προδικαστικής προσφυγής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε:
1. την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής του οίκου PRECONSTRUCTA ΑΕΒΤΕ κατά του Πορίσματος της Επιτροπής Τεχνικής Αξιολόγησης Προσφορών.

-----------------------------------------------------------------