ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 26ης/6.11.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
Θέμα: Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01.01.2015 – 30.09.2015, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για την περίοδο 01/01/2015 έως 30/09/2015, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Οι εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν:

- Κατάσταση Αποτελεσμάτων
- Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
- Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
- Κατάσταση Ταμειακών Ροών
- Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
- Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 503407/13.2.2015 για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Δεκτών Ακουστικής Συχνότητας.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε για το διαγωνισμό αριθ. 503407/13.02.2015, που προκηρύχθηκε με ανοικτή διαδικασία, την επικύρωση των αποτελεσμάτων και την ανάθεση της προμήθειας 35.000 τεμ. Ηλεκτρονικών Δεκτών Ακουστικής Συχνότητας Αλλαγής Τιμολογίου (είδος 1) και 2.000 τεμ. Ηλεκτρονικών Δεκτών Ακουστικής Συχνότητας Ελέγχου Φωτισμού Οδών (είδος 2) στον τεχνικά αποδεκτό μειοδότη οίκο Landis + Gyr A.E., έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 664.750,00 (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση των υλικών στις Περιφερειακές Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., επάνω σε αυτοκίνητο του Προμηθευτή, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης και την προσφορά του οίκου.

-----------------------------------------------------------------