ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 23ης/1.10.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 501402/17.6.2014 για την προμήθεια φυγοκεντρικών τσιμεντόστυλων.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. 501402/17.06.2014 και την ανάθεση της προμήθειας των υλικών αυτού στον τεχνικά αποδεκτό μειοδότη οίκο ΘΕ.ΜΟ.S Α.Ε., αντί συνολικού τιμήματος 6.091.010,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

-----------------------------------------------------------------