ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 15ης/21.5.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
Θέμα: – Εκλογή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
           – Ορισμός Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και καθορισμός αρμοδιοτήτων.
           – Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.
           – Εκπροσώπηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την εκλογή του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Μάργαρη, ως Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, καθόσον συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο ως και τον ορισμό του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Σπίγκου, ως Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου.

Μετά τα πιο πάνω το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα και η σύνθεσή του έχει ως εξής:

1. Χατζηαργυρίου Νικόλαος του Δημητρίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
2. Μάργαρης Ιωάννης του Διονυσίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος
3. Σπίγκος Χρήστος του Πλουτάρχου, Σύμβουλος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
4. Δημητρίου Βασίλειος του Νικολάου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Διαμαντής Στέφανος του Παναγιώτη, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Κομνηνός Κωνσταντίνος του Ευστρατίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Μασούρας Κωνσταντίνος του Θεοφάνη, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ως προς την Εκχώρηση αρμοδιοτήτων – Εκπροσώπηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ισχύουν και επιβεβαιώνονται οι αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου αριθ.:
1. 139/5.12.2013, παρ. 3
2. 46/18.4.2013
3. 7/20.2.2013

----------------------------------------------------------------


Θέμα: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, στις 16 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη ώρα 11:00’, στην έδρα της Εταιρίας στην Αθήνα, (Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43) και την πρόσκληση του μοναδικού μετόχου, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

----------------------------------------------------------------


Θέμα: Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01.01.2015 – 31.03.2015, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για την περίοδο 01/01/2015 έως 31/03/2015, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Οι εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν :
- Κατάσταση Αποτελεσμάτων
- Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
- Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
- Κατάσταση Ταμειακών Ροών
- Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
- Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

----------------------------------------------------------------


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-187/2103152/14.12.2010 με την Εταιρία «ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου.
Αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αύξηση του συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης ΔΔ-187/2103152/14.12.2010/ΣΕΕ-434 «Δίκτυα Περιοχής Κέρκυρας» κατά € 500.000,00, στα πλαίσια της προβλεπόμενης προαίρεσης έως 50% του όρθρου 36 παρ. 1 των Γενικών Όρων της Σύμβασης, δηλαδή αύξηση σε ποσοστό 9,04%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 21% της Σύμβασης και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.

Η συνολική αύξηση του συμβατικού τιμήματος (€ 600.000,00 της πρώτης εγκεκριμένης αύξησης και των € 500.000,00 της παρούσας απόφασης) διαμορφώνεται συνολικά σε € 1.100.000,00, δηλαδή ποσοστό 19,9%.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Συμβάσεις κατασκευής Έργων Δικτύων Διανομής στις Διοικητικές Περιοχές Διανομής.
Παράταση της διάρκειας ισχύος των πιο πάνω Συμβάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:
1. Την παράταση της διάρκειας ισχύος (συνολικής προθεσμίας) των παρακάτω υφισταμένων 64 Συμβάσεων κατασκευής έργων δικτύων Διανομής, οι οποίες υπεγράφησαν με βάση τους όρους των Διακηρύξεων των διαγωνισμών ΔΔ-185/16.03.2010, ΔΔ-187/10.06.2010 και ΔΔ-190/09.03.2011, για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, δηλαδή η λήξη τους να επέλθει μέχρι τις 30.06.2015, με αύξηση του τιμήματος εντός του δικαιώματος προαίρεσης του 50% σε οποιαδήποτε εργολαβική περιοχή, εφόσον υπάρξει ανάγκη αύξησης του αντικειμένου εργασιών στα πλαίσια εκάστης σύμβασης:

α/α

Εργολαβία

Επωνυμία Αναδόχου

Αριθμός Σύμβασης

1

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ

2101108

2

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ

2101109

3

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ

2101110

4

ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΔΡΟΥ & ΤΗΝΟΥ

ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

2101112

5

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Κ/Ξ ΕΚΤΕΡ ΑΕ-ΕΡΤΕΚΑ ΑΕ-ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ

2101115

6

ΔΙΚΤΥΑ ΤΤΕΔ/ΔΠΑ

ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ

2101116

7

ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΑΕ

2101117

8

ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΤΕΚΑΤ ATE

2101118

9

ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

ΠΡΟΤΕΚΑΤ ATE

2101119

10

ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Σ.Χ.Σ. ΑΤΕΕ

2101120

11

ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ

2101121

12

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΕΣ ΑΕ

2102122

13

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

2102123

14

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

2102124

15

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ ΑΕ

2102125

16

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ ΑΕ

2102126

17

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ ΑΕ

2102127

18

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Κ/Ξ "ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΑΤΕ"

2102128

19

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Κ/Ξ "ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΑΤΕ"

2102129

20

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Κ/Ξ "ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΑΤΕ"

2102130

21

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΑΤΕ

2102131

22

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ ΑΕ

2102132

23

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ

2102133

24

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΤΕΣ ΑΕ

2102134

25

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤ.  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ

2102135

26

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ ΑΕ

2102136

27

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

2102137

28

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

2102138

29

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Κ/Ξ "ΕΡΓΩ ΑΤΕ-EUROPA EBIEK ATE"

2113101

30

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.

2103142

31

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ

2103143

32

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ

2103144

33

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΒΙΟΤΕΡ

2103145

34

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΚΤΩΡ ΑΕ

2103146

35

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

EUROPA ΕΒΙΕΚ ΑΤΕ

2113102

36

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΚΤΩΡ ΑΕ

2103148

37

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΑΚΤΩΡ ΑΕ

2103149

38

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ ΑΕ

2103150

39

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.

2103151

40

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

2103152

41

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ

2104153

42

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ

2104154

43

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ

2104155

44

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ

2104156

45

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

2104157

46

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Κ/Ξ "ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕ- ΔΟΜΗΚΑ ΑΕ"

2104158

47

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΕΡΤΕΚΑ ΑΕ

2104159

48

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΗΒΑΣ

Κ/Ξ "ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕ- ΔΟΜΗΚΑ ΑΕ"

2104160

49

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΡΤΕΚΑ ΑΕ

2104161

50

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

2104162

51

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΛΤΕΡ     ΑΤΕ

2105163

52

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ ΑΕ

2105164

53

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ ΑΕ

2105165

54

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

2105166

55

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΟΔΟΥ

Σ.Χ.Σ. ΑΤΕΕ

2105103

56

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΩ ΤΜΗΜΑ Α

ΓΑΚ ΑΕ

2105104

57

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΩ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΑΚ ΑΕ

2105105

58

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΤΕΚΑ Α.Ε.

2105167

59

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΕΚΑ Α.Ε.

2105168

60

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΒΙΝΤΑ ΑΕ

2105169

61

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ ΑΕ

2105170

62

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΕΚΑ Α.Ε.

2105171

63

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΙΟΥ

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.

2105172

64

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΤΕΚΑ Α.Ε.

2105173

 -----------------------------------------------------------------