ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 11ης/21.4.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Θέμα:  –  Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.

           – Ορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

           –  Εκλογή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

           –  Εκπροσώπηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

 

τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, μετά την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Μετόχου της Εταιρίας της 21.4.2015,

 

τον ορισμό του κ. Νικόλαου Χατζηαργυρίου, ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου,

 

την εκλογή του κ. Χρήστου Σπίγκου, ως Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, καθόσον συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο.

 

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

 

1.     Χατζηαργυρίου Νικόλαος του Δημητρίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

 

2.     Σπίγκος Χρήστος του Πλουτάρχου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος

3.     Μάργαρης Ιωάννης του Διονυσίου, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

4.     Δημητρίου Βασίλειος του Νικολάου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

5.     Διαμαντής Στέφανος του Παναγιώτη, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

6.     Κομνηνός Κωνσταντίνος του Ευστρατίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

7.     Μασούρας Κωνσταντίνος του Θεοφάνη, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος


Ως προς την Εκχώρηση αρμοδιοτήτων – Εκπροσώπηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ισχύουν και επιβεβαιώνονται οι αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου αριθ.:

 

1.   139/5.12.2013, παρ. 3  

 

2.   46/18.4.2013

 

3.   7/20.2.2013

-----------------------------------------------------------------