ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 10ης/16.4.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-187/2102127/10.12.2010 με την Εταιρία «ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ ΑΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης.
Αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την περαιτέρω αύξηση του τιμήματος της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-187/2102127/10.12.2010 με την εταιρεία «ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ ΑΕ» για την εκτέλεση του έργου «Δίκτυα Περιοχής Σερρών» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης, κατά 250.000 €, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 4,77%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 31% και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.
Η συνολική αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης διαμορφώνεται σε 1.000.000€, δηλαδή σε ποσοστό 19,07% .

-----------------------------------------------------------------