ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 29ης/4.12.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
Θέμα: Έγκριση νέων πρότυπων τευχών για την επιλογή αναδόχων Συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα νέα πρότυπα τεύχη για την επιλογή αναδόχων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών.

-----------------------------------------------------------------