ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 17ης/26.6.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΕΕΔ-1/27.3.2014 για την παροχή της Υπηρεσίας: «Ανακατασκευή έξι (6) τριφασικών Μετασχηματιστών Ισχύος 40/50 MVA, 150/15,75-21kV, συνδεσμολογίας Dyn1 και προμήθεια ενός (1) πλήρους σετ υλικών/ανταλλακτικών, με επανασχεδιασμό των πηνίων ΥΤ».
– Οριστική κρίση της προσφυγής της Εταιρίας «DAB L.T.D.» επί της απόρριψης της οικονομικής της προσφοράς στον πιο πάνω διαγωνισμό.
– Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού και επαναπροκήρυξη νέου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

1. Την απόρριψη της Προσφυγής της Διαγωνιζόμενης εταιρείας «DAB Ltd» επί της απόρριψης της οικονομικής της προσφοράς στο Διαγωνισμό με αριθμό Διακήρυξης ΔΕΕΔ-1.

2. Τη ματαίωση του Διαγωνισμού ΔΕΕΔ-1 για την ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών: «ANAKATAΣΚΕΥΗ ΕΞΙ (6) ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 40/50MVA, 150/15,75–21kV, ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ Dyn1 KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΕΤ ΥΛΙΚΩΝ/ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΠΗΝΙΩΝ ΥΤ»

3. Την άμεση επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού με τροποποιημένους όρους.

----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΠΑ/9141007/14/24.3.2015 για την εκτέλεση του Έργου: «Οικοδομικές εργασίες συντήρησης, ανακαίνισης και διαμόρφωσης Υ/Σ πόλεως 20/0,4 KV και λοιπών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας ΔΠΑ».
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού, για την εκτέλεση του Έργου «Οικοδομικές εργασίες συντήρησης, ανακαίνισης και διαμόρφωσης Υ/Σ πόλεως 20/0,4 KV και λοιπών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας ΔΠΑ», στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή Εταιρεία «ΤΕΚΑΤ ΑΤΕ» με συνολικό εργολαβικό τίμημα 3.191.261,00 ευρώ.

----------------------------------------------------------------


Θέμα: Κάλυψη των αναγκών των Βρεφονηπιακών Σταθμών ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ-ΔΕΗ σε οχήματα μεταφοράς βρεφών και νηπίων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αγορά από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., μέσω ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, ενός (1) καινούργιου οχήματος για τη μεταφορά βρεφών και νηπίων, προϋπολογισμού μέχρι € 50.000 και τη δωρεά αυτού στο ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ-ΔΕΗ.
Η αγορά θα γίνει μέσω του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, που έχει εγκριθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε., για λόγους οικονομίας κλίμακος.

----------------------------------------------------------------