ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 6ης/12.3.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Τροποποίηση μίσθωσης ακινήτων ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση του από 27.6.2013 Συμφωνητικού Μίσθωσης Ακινήτων ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε., κτηρίων γραφείων, αποθηκών κλπ. και ακάλυπτων χώρων, συνολικής επιφάνειας κτισμάτων 187.665,49 τμ και ακάλυπτων χώρων 754.793,69 τμ, έναντι συνολικού μηνιαίου μισθώματος 851.400 €.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-187/2101112/22.12.2010 με την Εταιρία «ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΔΡΟΥ-ΤΗΝΟΥ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής.
Αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την περαιτέρω αύξηση του Συμβατικού Τιμήματος της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-187/2101112/22.12.2010 για την εκτέλεση του έργου «Δίκτυα ΑΝΔΡΟΥ-ΤΗΝΟΥ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής κατά 750.000,00 € η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 12,25%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 10% και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.
Η συνολική αύξηση του Συμβατικού Τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης διαμορφώνεται σε 1.250.000 €, δηλαδή σε ποσοστό 20,42%.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-187/2102134/3.12.2010 με την Εταιρία «ΤΕΣ Α.Ε.» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης.
Αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την περαιτέρω αύξηση του τιμήματος της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-187/2102134/3.12.2010 με την εταιρεία «ΤΕΣ ΑΤΕ» για την εκτέλεση του έργου «Δίκτυα Περιοχής Κιλκίς» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης, κατά 250.000 €, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 8,71 %, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 30% και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.
Η συνολική αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης διαμορφώνεται σε 818.000 €, δηλαδή σε ποσοστό 28,50% .

-----------------------------------------------------------------Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-187/2102128/22.12.2010 με την Εταιρία «ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΑΤΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης.
Αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την περαιτέρω αύξηση του τιμήματος της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-187/2102128/22.12.2010 με την εταιρεία «ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΑΤΕ» για την εκτέλεση του έργου «Δίκτυα Περιοχής Βέροιας» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης, κατά 155.000 €, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 4,03%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 30% και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.
Η συνολική αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης διαμορφώνεται σε 1.923.000€, δηλαδή σε ποσοστό 49,95% .

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-187/2102123/17.12.2010 με την Εταιρία «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης.
Αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την περαιτέρω αύξηση του τιμήματος της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-187/2102123/17.12.2010 με την εταιρεία «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» για την εκτέλεση του έργου «Δίκτυα Περιοχής Κομοτηνής» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης, κατά 330.000 €, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 6,93%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 30% και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.
Η συνολική αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης διαμορφώνεται σε 880.000€, δηλαδή σε ποσοστό 18,49% .

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-187/2102122/3.12.2010 με την Εταιρία «ΤΕΣ Α.Ε.» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης.
Αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την περαιτέρω αύξηση του τιμήματος της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-187/2102122/3.12.2010 με την εταιρεία «ΤΕΣ Α.Ε» για την εκτέλεση του έργου «Δίκτυα Περιοχής Αλεξανδρούπολης» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης, κατά 700.000 €, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 11,57%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 28% και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.
Η συνολική αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης διαμορφώνεται σε 1.010.758 €, δηλαδή σε ποσοστό 16,71% .

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-187/2102131/8.12.2010 με την Εταιρία «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΑΤΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης.
Αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την περαιτέρω αύξηση του τιμήματος της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-187/2102131/8.12.2010 με την εταιρεία «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΑΤΕ» για την εκτέλεση του έργου «Δίκτυα Περιοχής Φλώρινας» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης, κατά 365.000 €, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 15,70 %, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 25% και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.
Η συνολική αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης διαμορφώνεται σε 1.159.734€, δηλαδή σε ποσοστό 49,88% .

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Συνέχιση λειτουργίας της Χορωδίας με το διακριτικό τίτλο «Χορωδία ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ» για το 2015.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συνέχιση της λειτουργίας της Χορωδίας με το διακριτικό τίτλο «Χορωδία ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ» για το 2015, με προϋπολογισμό ανώτατου ύψους έως 70.000 ευρώ, που θα επιμερισθεί μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αναλογικά σε 60% και 40% αντίστοιχα, λαμβάνοντας μέριμνα για την κατά το δυνατόν συμπίεση των δαπανών και τη μεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσματος και τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού από τη ΔΕΗ Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διευθυντή Χορωδίας, με ανώτατο όριο το ποσό των 20.000 ευρώ.

-----------------------------------------------------------------