ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 18ης/10.7.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-193/2120102/21.2.2013 με την Εταιρία INTRAKAT A.E. για την εκτέλεση του Έργου: «Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμέτρησης Μετρητών Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης».
Αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επαύξηση αντικειμένου της Σύμβασης ΔΔ-193/2120102/21.02.2013 για την «Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμέτρησης Μετρητών Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης» με αντίστοιχη επαύξηση του συμβατικού τιμήματος κατά τρία εκατομμύρια τριακόσιες εικοσιτέσσερις χιλιάδες τριακόσια είκοσι πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά (€ 3.324.325,20), σε εφαρμογή όρου της Σύμβασης.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 501508/15.6.2015 για την προμήθεια 1.910 τεμ. φυγοκεντρικών τσιμεντόστυλων.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Τo Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, για το διαγωνισμό αριθ. 501508/15.06.2015 με κλειστή διαδικασία, την επικύρωση των αποτελεσμάτων του υπόψη διαγωνισμού και την ανάθεση της προμήθειας των υλικών αυτού στον τεχνικά αποδεκτό οίκο PRECONSTRUCTA AEBTE, έναντι συνολικού τιμήματος 993.180,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) για παράδοση στην αποθήκη του προμηθευτή.

-----------------------------------------------------------------