ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 19ης/23.7.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα: Μίσθωση γραφειακών χώρων για τις ανάγκες στέγασης Κεντρικών Υπηρεσιών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μίσθωση του ακινήτου επί της οδού Διαμαντοπούλου 10 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας ΜΕΛΑΝΗ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Π.Ε., συνολικής επιφανείας 1.982,25 μ2, έναντι μηνιαίου μισθώματος € 13.700.

----------------------------------------------------------------


Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5098091/27.4.2010 με τον Οίκο ELSTER GmbH για την προμήθεια Συστημάτων τηλεχειρισμού με ακουστική συχνότητα (ΤΑΣ) με παράλληλη έγχυση.
Τροποποίηση της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την μείωση του τιμήματος κατά € 17.000 (€ 8.500 χ 2), το οποίο αφορά στη μη εγκατάσταση των ΤΑΣ στα νησιά Μύκονο & Ικαρία και περιλαμβάνεται στο είδος 2.2. του Πίνακα Υλικών της Σύμβασης, με συνέπεια το συνολικό συμβατικό τίμημα να διαμορφώνεται στο ποσό των € 1.245.913,00.

----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 503310/6.11.2013 για την προμήθεια Κιβωτίων Ασφαλειών Χ.Τ.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, αριθμ. 503310/06.11.2013 και την ανάθεση της προμήθειας των υλικών αυτού στους παρακάτω -ανά είδος- μειοδότες Οίκους, των οποίων η προσφορά κρίθηκε τυπικά και τεχνικά αποδεκτή, ήτοι :

• 1.050 τεμ. Κιβωτίων Ασφαλειών Χ.Τ. μιας (1) αναχώρησης, (είδος 1) στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό οίκο ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 56.595,00 (πλέον Φ.Π.Α), για παράδοση του υλικού σε καθορισμένες Περιφερειακές Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., πάνω σε αυτοκίνητό του.

• 3.000 τεμ. Κιβωτίων Ασφαλειών Χ.Τ. δύο (2) αναχωρήσεων, (είδος 2) στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό οίκο ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 426.600,00 (πλέον Φ.Π.Α), για παράδοση του υλικού σε καθορισμένες Περιφερειακές Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., πάνω σε αυτοκίνητό του.

• 4.400 τεμ. Κιβωτίων Ασφαλειών Χ.Τ. τεσσάρων (4) αναχωρήσεων (είδος 3) στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό οίκο ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 1.480.996,00 (πλέον Φ.Π.Α), για παράδοση του υλικού σε καθορισμένες Περιφερειακές Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., πάνω σε αυτοκίνητό του.

• 300 τεμ. Κιβωτίων Ασφαλειών Χ.Τ. πέντε (5) αναχωρήσεων, (είδος 4) στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό οίκο ΣΤΑΛΚΟ ΑΒΕ, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 343.800,00 (πλέον Φ.Π.Α), για παράδοση του υλικού σε καθορισμένες Περιφερειακές Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., πάνω σε αυτοκίνητό του.

• 50 τεμ. Κιβωτίων Ασφαλειών Χ.Τ. οκτώ (8) αναχωρήσεων, (είδος 5) στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό οίκο ΣΤΑΛΚΟ ΑΒΕ, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 75.350,00 (πλέον Φ.Π.Α), για παράδοση του υλικού σε καθορισμένες Περιφερειακές Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., πάνω σε αυτοκίνητό του.

Η συνολική αξία των παραπάνω αναθέσεων ανέρχεται σε 2.383.341,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).
----------------------------------------------------------------