ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 5ης/26.2.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-187/2103146/1.12.2010 με την Εταιρία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΡΓΟΥ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου.
Αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αύξηση του συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης ΔΔ-187/2103146/01.12.2010 «Δίκτυα Περιοχής Πύργου» κατά € 1.200.000,00, στα πλαίσια της προβλεπόμενης προαίρεσης έως 50% του όρθρου 36 παρ. 1 των Γενικών Όρων της Σύμβασης, δηλαδή αύξηση σε ποσοστό 14,14%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 31% της Σύμβασης και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.

Η συνολική αύξηση του συμβατικού τιμήματος διαμορφώνεται συνολικά σε € 1.700.000,00,δηλαδή ποσοστό 20,0%.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-187/2103150/7.12.2010 με την Εταιρία «ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ Α.Ε.» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου.
Αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αύξηση του συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης ΔΔ-187/2103150/07.12.2010 «Δίκτυα Περιοχής Σπάρτης» κατά € 1.000.000,00, στα πλαίσια της προβλεπόμενης προαίρεσης έως 50% του όρθρου 36 παρ. 1 των Γενικών Όρων της Σύμβασης, δηλαδή αύξηση σε ποσοστό 12,4%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 31% της Σύμβασης και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.

Η συνολική αύξηση του συμβατικού τιμήματος διαμορφώνεται συνολικά σε € 3.000.000,00,δηλαδή ποσοστό 37,2%.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΔ-206/4.7.2014 για την εκτέλεση Έργων δικτύων Διανομής σε όλη την Ελλάδα.
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Χίου».

Το Διοικητικό Συμβούλιο την κατακύρωση του Διαγωνισμού ΔΔ-206/04.07.2014, για την εκτέλεση Έργων δικτύων Διανομής σε όλη την Ελλάδα, ως προς την εργολαβία «Δίκτυα Περιοχής Χίου» στον μειοδότη, του οποίου η προσφορά κρίθηκε τυπικά και τεχνικά αποδεκτή, ως εξής:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ

ΤΜΗΜΑ

%

(ΣΕ ΧΙΛ

ΕΥΡΩ)

ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΙΟΥ

Κ/Ξ «EUROPA EBIEK ATE-

ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ ΑΤΕΒΕ»

27

5.110

 

 -----------------------------------------------------------------